گروه غير پزشکی گروه  پزشکی
- بورد تخصصي از دانشگاه تهران - رشد تکامل و تغذيه کودک - تشخيص بيماري هاي ژنتيکي و مادرزادي - مشاوره ژنتيک قبل و بعد از ازدواجآذري پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييآصفي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييابراهيمي اديب پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازايياردوباري پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازايياسدي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازايياشرفي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييافتخاري پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييامامي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييامدادي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازايياميري پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييبازرگاني پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييبخشي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييبزرگزاده پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييپارسا پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييپاک نژاد پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييپناهي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييثامن پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييجابري پور پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييجلالي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييجمشيد زاده پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييجهانگيري پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييجوان بخت پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييحامي نو پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييحجازيان پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييحجري پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييحسن علوي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييحسيني پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييحقيقتي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييحيدر کهن پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييحيدري پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييحکمت پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييخادمي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييخان زاده پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييخيري پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييداودي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييدرخشان پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييدلشاد پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييدکتر افسانه محمدزاده پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييدکتر سيمين آقا بيگي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييدکتر يوسف نصرتي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييذوالقدري پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييرئوفي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييرازجويان پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييراستي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييربيعي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييرضائي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييروستا پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييزرگرزاده پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييساختمان پزشکان پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييساختمان پزشکان اقديسم پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييسعيدي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييسنگول پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييسيف پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييشاه محمدي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييشايگان پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييشاکري پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييشرفي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييشفيعي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييشکوهي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييصاحب کشان پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييصاحبدل پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييضيائي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييضيائي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييطهماسبي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييعباسي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييعظيمي پور پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييعلن پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييعلومي يزدي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييفروغيان پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييقريشي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمتين پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمحمدي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمرکز تخصصي پزشکان فراز پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمرکز جراحي محدود شميران پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمطب پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمطب پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمطب پزشکان پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمطب پزشکي بورد تخصصي از دانشگاه تهران - رشد تکامل و تغذيه کودک - تشخيص بيماري هاي ژنتيکي و مادرزادي - مشاوره ژنتيک قبل و بعد از ازدواجمطب پزشکي جراح و متخصص زنان و زايمان - فلوشيپ نازايي - سونوگرافي و لاپاراسکوپيمطب پزشکي جراح ومتخصص زنان زايمان ونازايي لاپاروسکوپي اعمال جراحي زيبايي وترميمي بانوان (داراي مدرک پيشرفته هيستروسکوپي کولپوسکوپي وسونوگرافي ليزر حهت جوانسازي) طرف قرارداد با بيمه هاي تکميليمطب پزشکي دکتر ايازي روزبهاني، مريم پزشک : جراح و متخصص : زنان -زايمان - نازاييمطب پزشکي دکتر سيما مظفر جلالي متخصص زنان و زايمان و نازايي و لاپاراسکوپيمطب پزشکي دکتر فاضل، ژاله پزشک : جراح و متخصص : زنان -زايمان - نازاييمطب پزشکي دکتر گل نواز، مريم پزشک : جراح و متخصص : زنان -زايمان - نازاييمطب پزشکي دکتر مهين پردل شهري d پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمطب پزشکي دکتر ندا گوگل پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمطب پزشکي دکتربهروزي، شهره پزشک : جراح و متخصص : زنان -زايمان - نازاييمطب جراحي زنان شمس آباد پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمطب خانم دکتر ميهن شادزي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمطب دکتر پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمطب دکتر پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمطب دکتر ابريشمي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمقدمي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازاييمهدي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازايينورهاشمي پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازايي

داروخانه و دراگ استور(91)دامپزشک(7)دامپزشکي - داروهاي دام و طيور - توليد و پخش(2)دندانپزشک - جراح دندانپزشک(466)دندانپزشک - لابراتوار(4)دندانپزشک - متخصص ارتودنسي(56)دندانپزشک - متخصص اطفال(25)دندانپزشک - متخصص پروتز(28)دندانپزشک - متخصص ترميمي و زيبايي(42)دندانپزشک - متخصص جراحي دهان، لثه، فک و صورت(191)دندانپزشک تجربي(7)دندانپزشکي - تجهيزات و لوازم - تعمير(68)دندانپزشکي - تجهيزات و لوازم - واردات(4)دندانپزشکي - درمانگاه (کلينيک) دندانپزشکي(56)دندانپزشکي - دندانسازي تجربي(36)دندانپزشکي - راديوگرافي دندان(1)لابراتوار پروتزهاي دنداني(3)متخصص بيماريهاي پوست و مو(17)متخصص پوست و مو و زيبايي و ليزر(5)مرکز پوست و ليزر و زيبايي(5)(5) پزشکي : راديولوژي دهان فک وصورت(2) پزشکي: گفتار درماني(28) جراح دندانپزشک - دندانساز(4) متخصص پوست، مو ، زيبايي ( کاشت مو طبيعي )(5) موسسه پزشکي : ارتوپد روماتولوژي . قلب . سنجش شنوايي . داخلي . کليه . مغز . کودکان . زنان . اعصاب . گوارش . راديولوژي . تزريقات . و h(18)آموزش تعمير لوازم و تجهيزات پزشکي(1)ام آر آي - راديولوژي و سونوگرافي - سي تي اسکن(1)انجمن هاي پزشکي و حمايتي(15)پزشک : جراح عمومي(90)پزشک : جراح و متخصص - فوق تخصص جراحي پلاستيک، ترميمي و زيبايي(153)پزشک : جراح و متخصص - فوق تخصص جراحي غدد(5)پزشک : جراح و متخصص - فوق تخصص جراحي قلب(38)پزشک : جراح و متخصص - فوق تخصص جراحي گوارش(382)پزشک : جراح و متخصص ارتوپدي(317)پزشک : جراح و متخصص ارتوپدي - فوق تخصص زانو(28)پزشک : جراح و متخصص ارتوپدي - فوق تخصص مچ دست(39)پزشک : جراح و متخصص چشم(307)پزشک : جراح و متخصص چشم - فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي چشم(20)پزشک : جراح و متخصص چشم - فوق تخصص قرنيه(12)پزشک : جراح و متخصص چشم - فوق تخصص ويتره رتين(3)پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازايي(96)پزشک : جراح و متخصص گوش، حلق و بيني (E.N.)(17)پزشک : جراح و متخصص گوش، حلق و بيني (E.N.) - فوق تخصص جراحي سر و گردن (23)پزشک : جراح و متخصص مغز و اعصاب(145)پزشک : جراح و متخصص کليه و مجاري ادرار (اورولوژي) (194)پزشک : جراح و متخصص کليه و مجاري ادرار (اورولوژي) - فوق تخصص اورولوژي اطفال (28)پزشک : جراح و متخصص کليه و مجاري ادرار (اورولوژي) - فوق تخصص پيوند کليه (5)پزشک : جراح و متخصص:فوق تخصص جراحي اطفال(226)پزشک : عمومي(787)پزشک : عمومي پوست، مو و زيبايي(120)پزشک : عمومي داخلي(83)پزشک : عمومي زنان(4)پزشک : عمومي قلب و عروق(78)پزشک : عمومي گوش، حلق و بيني(11)پزشک : عمومي مغز و اعصاب(2)پزشک : متخصص اطفال(476)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص آلرژي اطفال(8)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص اعصاب اطفال(15)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص خون اطفال(5)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص عفوني اطفال(9)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص غدد اطفال(42)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص قلب اطفال(26)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص گوارش اطفال(12)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص نوزادان(58)پزشک : متخصص اعصاب و روان (روان پزشک)(50)پزشک : متخصص بيهوشي (آنستزيست)(42)پزشک : متخصص پزشکي اجتماعي(3)پزشک : متخصص پزشکي قانوني(3)پزشک : متخصص پوست - فوق تخصص درماتوپاتولوژي(5)پزشک : متخصص پوست، مو و آميزشي(3)پزشک : متخصص پوست، مو و زيبايي(251)پزشک : متخصص جراحي عمومي(5)پزشک : متخصص داخلي - اطفال(4)پزشک : متخصص داخلي - خون و آنکولوژي(2)پزشک : متخصص داخلي - ريه(8)پزشک : متخصص داخلي - فوق تخصص دستگاه تنفسي(1)پزشک : متخصص داخلي - فوق تخصص قلب(7)پزشک : متخصص داخلي - فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژي)(19)پزشک : متخصص داخلي - فوق تخصص کليه و مجاري ادرار (نفرولوژي) (49)پزشک : متخصص داخلي - قلب(21)پزشک : متخصص داخلي - گوارش(10)پزشک : متخصص راديولوژي(16)پزشک : متخصص ريه(6)پزشک : متخصص طب فيزيکي و توانبخشي(38)پزشک : متخصص قلب و عروق(93)پزشک : متخصص مغز و اعصاب(50)پزشک :متخصص تغذيه(15)پزشک :متخصص داخلي(153)پزشک :متخصص داخلي - فوق تخصص گوارش(21)پزشک: متخصص داخلي - فوق تخصص غدد و متابوليسم(1)پزشکي : RI - راديولوژي و سونوگرافي - C اسکن(1)پزشکي : آزمايشگاه - هورمون شناسي(5)پزشکي : آزمايشگاه پاتوبيولوژي(43)پزشکي : آزمايشگاه تشخيص پزشکي(75)پزشکي : آسايشگاه سالمندان(22)پزشکي : آسايشگاه معلولين(3)پزشکي : آمبولانس - مرکز خدمات آمبولانس(2)پزشکي : ام . آر . آي (.R.I)(3)پزشکي : اکو کارديوگرافي(1)پزشکي : بهيار(2)پزشکي : بيمارستان(110)پزشکي : بيمارستان و درمانگاه خيريه(75)پزشکي : بيمارستان و درمانگاه روانپزشکي(23)پزشکي : بينايي سنجي(106)پزشکي : بينايي سنجي (اپتومتري)(20)پزشکي : پرستاري(3)پزشکي : تاسيسات و تجهيزات بيمارستاني - توليد(12)پزشکي : تاسيسات و تجهيزات بيمارستاني - نصب و راه اندازي(6)پزشکي : تجهيزات آزمايشگاهي - توليد و فروش(83)پزشکي : تجهيزات آزمايشگاهي - واردات(146)پزشکي : تجهيزات سرنگ - توليد و پخش(1)پزشکي : تجهيزات و لوازم ارتوپدي - توليد ويا پخشi(6)پزشکي : تجهيزات و لوازم پزشکي(198)پزشکي : تجهيزات و لوازم پزشکي - تعمير(4)پزشکي : تجهيزات و لوازم پزشکي - فروش(32)پزشکي : تجهيزات و لوازم پزشکي - واردات ويا صادرات (106)پزشکي : تجهيزات و لوازم توانبخشي - توليد ويا پخش(21)پزشکي : تجهيزات و لوازم توانبخشي - لنزهاي طبي(2)پزشکي : تجهيزات و لوازم چشم پزشکي - فروش ويا تعمير(3)پزشکي : تجهيزات و لوازم چشم پزشکي - واردات(3)پزشکي : تجهيزات و لوازم راديولوژي - توليد ويا پخش (2)پزشکي : تجهيزات و لوازم راديولوژي - فروش ويا تعمير(1)پزشکي : ترک اعتياد(21)پزشکي : تزريقات و پانسمان(1)پزشکي : تنطيم خانواده(2)پزشکي : توانبخشي - مجتمع توانبخشي(11)پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپي(59)پزشکي : جراح پلاستيک(4)پزشکي : خدمات پزشکي(1)پزشکي : درمان چاقي ويا لاغري(8)پزشکي : دکتراي داروسازي(3)پزشکي : دکتراي فيزيولوژي(4)پزشکي : راديولوژي و سونوگرافي(256)پزشکي : راديولوژي و سونوگرافي وسي تي اسکن(57)پزشکي : روان شناسي - هيپنوتيزم - درمان(هيپنوتراپي)(5)پزشکي : روان شناسي باليني(2)پزشکي : روان شناسي و مشاوره(15)پزشکي : روانپزشکي و روان شناسي - بيمارستان ويا درمانگاه رواني(8)پزشکي : روانشناسي ويا مشاوره(8)پزشکي : ژنتيک(4)پزشکي : ساختمان پزشکان(2)پزشکي : سمعک - توليد و پخش(11)پزشکي : طب اسلامي و حجامت(8)پزشکي : علوم آزمايشگاهي(1)پزشکي : فيزيوتراپي - تجهيزات و لوازم - فروش(1)پزشکي : مامايي(91)پزشکي : متخصص راديولوژي دهان و فک و صورت(2)پزشکي : متخصص ليزر ليپوليز(1)پزشکي : مرکز ناباروري(5)پزشکي : مهندسي توانبخشي (ارتوپدي فني)(11)پزشکي : نمونه گيري خون در منزل(1)پزشکي : نوار قلب (الکتروکارديوگرافي)(2)پزشکي : نوار مغزي (الکتروآنسفالوگرافي)(2)پزشکي :‌ آندوسکوپي(5)پزشکي: جراح دندانپزشک - زيبايي - ايمپلنت(6)پزشکي: سونوگرافي و غربالگري جنين (1)پزشکي: فيزيوتراپي باليني(2)پزشکي: متخصص بيماريهاي عفوني(1)توليد و واردات تجهيزات پزشکي(3)جراح ارتوپد - فوق تخصص تعويض مفصل ران وزانو(1)جراح و متخصص گوش و حلق و بيني و حنجره جراحي پلاستيک بيني(4)
کتاب سال ايرانيان
تهيه و تنظيم توسط موسسه کتاب سال ايرانيان
بازديد سامانه : 62230