گروه غير پزشکی گروه  پزشکی
آرنا ( سهامي خاص) مراکز فرهنگيآقا شيخ هادي مراکز فرهنگيآموزشگاه زبان انگليسي تند مراکز فرهنگيآموزشگاه زرگان کامپيوتر مراکز فرهنگيآموزشگاه سينمايي انديشه و هنر ( کشتان فيلم) مراکز فرهنگيآموزشگاه شبکه مراکز فرهنگيآيه مراکز فرهنگيابوذر مراکز فرهنگيابوسعيد مراکز فرهنگياعتماد مراکز فرهنگيانجمن سينما جوان مراکز فرهنگيانتشارات کمک آموزشي رشد مراکز فرهنگياميربهادر مراکز فرهنگيامواج مرواريد ( سهامي خاص) مراکز فرهنگيآواي جلب سياحان مراکز فرهنگيارتباط صداي برتر مراکز فرهنگيآوا رسانه عصر ( مسئوليت محدود) مراکز فرهنگيآيندگان مراکز فرهنگيخانه فرهنگ خلاقيتها مراکز فرهنگيخانه فرهنگ محله نبوت مراکز فرهنگيباصفا مراکز فرهنگيبعثت مراکز فرهنگيتلاش مراکز فرهنگيتهذيب مراکز فرهنگيجهان تربيت مراکز فرهنگيجهان آرا مراکز فرهنگيحر مراکز فرهنگيپرتو نيک نوين ( مسئوليت محدود) مراکز فرهنگيدانشگاه آزد ( واحد جنوب) مراکز فرهنگيخدمات کمک آموزشي هوشمند ( مسئوليت محدود) مراکز فرهنگيخانه عمران مراکز فرهنگيتوليدي و صنعتي دنا شهاب مراکز فرهنگيتوسعه اطلاعات کاربردي مراکز فرهنگيدانشگاه آزاد ( واحد مرکزي) مراکز فرهنگيپردا ويژه ( مسئوليت محدود) مراکز فرهنگيپايگاه داده ها مراکز فرهنگيپارسيکام مراکز فرهنگيبين المللي کادي - آکادمي خاورميانه اي کانادا مراکز فرهنگيايفاچي کار مراکز فرهنگيانجمن مديريت ايران مراکز فرهنگيپيام خرداد مراکز فرهنگيدانشگاه آزاد ( واحدشمال) مراکز فرهنگيرازي مراکز فرهنگيزنجان مراکز فرهنگيسلمان فارسي مراکز فرهنگيشکوفه مراکز فرهنگيشمشيري مراکز فرهنگيشهيد اندرزگو مراکز فرهنگيصدف مراکز فرهنگيفدک مراکز فرهنگيقيامدشت مراکز فرهنگيگلها مراکز فرهنگيمحصل مراکز فرهنگيمجله فرهنگي مراکز فرهنگيسازمان آموزش فني و حرفه اي کشور مراکز فرهنگيدانکشده محيط زيست مراکز فرهنگيدانشکده فني دانشگاه تهران مراکز فرهنگيدانشکده صنعت هواپيمايي مراکز فرهنگيدانشگاه الزهرا مراکز فرهنگيدانشگاه صنعتي اميرکبير مراکز فرهنگيردکا رسانه ( مسئوليت محدود) مراکز فرهنگيرايمند رايانه ( مسئوليت محدود) مراکز فرهنگيراهبردهاي نوين دانش ( آزمون يار) مراکز فرهنگيراهبران پتروشيمي مراکز فرهنگيدانشگر مراکز فرهنگيدانشگاه هنر مراکز فرهنگيدانشگاه علم و صنعت ايران مراکز فرهنگيدانشگاه علامه طباطبايي مراکز فرهنگيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مراکز فرهنگيدانشگاه صنعت نفت مراکز فرهنگيدانشگاه شهيد بهشتي مراکز فرهنگيدانشگاه شاهد مراکز فرهنگيدانشگاه جامع علمي کاربردي مراکز فرهنگيدانشگاه تهران مراکز فرهنگيدانشگاه تربيت معلم تهران مراکز فرهنگيدانشگاه تربيت مدرس مراکز فرهنگيدانشگاه پيام نور مراکز فرهنگيدانشگاه صنعتي شريف مراکز فرهنگيژوبين افزار آموزش مراکز فرهنگيمرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران مراکز فرهنگيمرکز آموزش بازرگاني مراکز فرهنگيمدل سازان مراکز فرهنگيمدرسه عالي فيلم تهران مراکز فرهنگيمجتمع فني تهران ( سهامي خاص) d مراکز فرهنگيماشينهاي اداري خوزستان مراکز فرهنگيسيتا فيلم مراکز فرهنگيسنجش دانشگاهي مراکز فرهنگيسامان سنجش مراکز فرهنگيسازمان مديريت صنعتي مراکز فرهنگيگويا الکتريک پارس مراکز فرهنگيکاج مراکز فرهنگيکوشا مراکز فرهنگيمعرفت مراکز فرهنگيمهر آور مراکز فرهنگيموسسه نور مراکز فرهنگيميثاق مراکز فرهنگيميعاد مراکز فرهنگينصر مراکز فرهنگيوالفجر مراکز فرهنگيموسسه فرهنگي آموزشي مراکز فرهنگيمشاورين ياران کاوشگر مراکز فرهنگيياوران امتداد موج مراکز فرهنگيورتون (‌مسئوليت محدود) مراکز فرهنگيهوش آزماي نوين ( مسئوليت محدود) مراکز فرهنگيهمند نيرو مراکز فرهنگينگين هفت اورنگ مراکز فرهنگيمهران کيت ( مسئوليت محدود) مراکز فرهنگيمرکز نوآوري هاي ايران ( مسئوليت محدود) مراکز فرهنگيموسسه نصرت مراکز فرهنگيموسسه معرفت مراکز فرهنگيميکرو سيستم مراکز فرهنگيکيان فردا مراکز فرهنگيکيان افراز مراکز فرهنگيکتابخانه وليعصر تهران مراکز فرهنگيکتابخانه مرکزي تهران ( پارک شهر) مراکز فرهنگيکتابخانه عمومي حسينيه ارشاد مراکز فرهنگيکتابخانه علامه طباطبايي مراکز فرهنگيکتابخانه علامه دهخدا مراکز فرهنگي