گروه غير پزشکی گروه  پزشکی
مهندسي قرينه صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآ.ب. يوتيليتي برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآ.ب.اي پاور برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآباؤ پردازش نوين ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآتروپاتن ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآتش کن برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآتي قطعه سپاهان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآچيلان در ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآذر صوت تهران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآذر فنون تابلو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآرا الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآراز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآرش ترانس برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآرمن الکتريک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآريا الکترونيک ايران ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآريا تکسان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآزمون الکتريک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآژيراک ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآسان صنعت رايان ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاسپاک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشارتباط صداي برتر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاديسه ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاچ پي ران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاثر نگار پويش برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشابزار سرا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاسرامير برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآونگان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاسفند ابزار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآواژنگ ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآوانگار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآنسالدو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآنتن کار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآنتن تصوير برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآماک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآماد صنعت پيشتاز ( سهامي خاص) d برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآلو متک ( سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآلگو کوم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآلتون راي ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآيه برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالبزرتابان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشافزار پرداز توسعه ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشافريز فرايند برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاف و جي ايران ( F&G ) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاعلا نيرو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاطلس کوشا ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاشنايدر الکتريک ايران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاسکوم تهران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاسکار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآشکار ساز ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآليز افزار ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاريا روباط برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآسيا ندا ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآسيا تابلو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشارين صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاريان بارز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاريابان مهر ( مسئوليت محدود) d برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشآکسا ژنراتور برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبرق صنعت امام رضا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکتريکي شايسته برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکتريکي مهرايران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکتروکاره صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشانصار الکتريک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکترو فارس برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکترو باقري برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکتريکي نور برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبازرگاني زاغيان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايرن بارنر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاليسون ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايران گسترش ( مسئوليت محدود) d برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايران فرآور ( مسئوليت محدود) d برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايران ضبط ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايران سيستم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايران سوئيچ برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايران سالار الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايران ترانسفو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايران مدار ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايران پژوهش ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايران نيرو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاي.ام.اچ. الکتريک ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاوتاد صنعت نوين برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاهواز فانوس ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشانرژي الکترونيک ايران ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشانديشه نگار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشانديشه الکترونيک مهسا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاميد فر الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشامحا ماشين ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايران تابلو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشباني پرداز دانا ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشباطري نور ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبازرکاني وطن برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبازرگاني و مهندسي تک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبازرگاني شاتل پارس ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبازرگاني شابک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبازرگاني سارامين ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبازرگاني رياضي ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبازرگاني رسم ارا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايران مدار ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبازرگاني پويا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالوير ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبارز پلاستيک تهران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشاينتک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايمن معدن مولد برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايمن صدا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايمانير برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايما جيران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايستا توان صنعت ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايزيران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشايران و اشکودا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبازرگاني تابا الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشامجد ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکا الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالمنتيران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکون برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکترونيک افزار آزما ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکتروژن ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکتروکاوه برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکترو نارين برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکتروکوير ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکتروصنام ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکترو خندان ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکترو ارتباط ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبدرالکتريک ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشالکترو پيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشباهاما برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبشار ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبرنا الکترونيک ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبرقيران ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبرق و صنعت کوهستان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبرق منطقه اي زنجان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبرق منطقه اي تهران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبرد پرداز ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبراق تجهيز ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشباور الکترونيک ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتامين نيرو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتجهيزات صنعتي شکيبا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتهران پرتو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپيام الکتريک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتامين برق برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتور سرام پويا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتهران تمام برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپويا انديش الکترونيک ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتابان تابلو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتابان الکترونيک ( مسئوليت محدود ) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپيشسازان لوازم خانگي ايران (اوسان) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپيشرانه برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپيشتازان صداي برتر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپويه الکترونيک( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپويندان صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتابش برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپويا توسعه افزار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتابلو فاز ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپروکام تکنولوژي برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپرورش داده ها ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپرنيان پويا سنج برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپرس نيرو ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپردازشگران الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپرتو ريز ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپرتو قشم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپرتو صنعت ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپرتو راي ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپويا زمان ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشترافيکو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتهران پادنا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتهران المنت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتندر الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتکنيکس الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتکنولوژي الکترونيک و سيستمهاي کنترل - کنترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتکنو هيتر جهان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتکام ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتکاب برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتک الکترونيک اصل برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتابان صنعت ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپديد ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتراديس مرکز ارتباطات کامپيوتر ايران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتدبير صنعت آسيا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتحقيق و توليد وسايل الکترونيکي ( تکتا) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتجهيزات انتقال برق پارس برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتجهيز صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتجربه نور برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتجاري هاير ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتاوان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتامين تابلو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتارا گستر پخش پويا ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشترانسفورماتور سازي کوش کن برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس اکسايد برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارت کامپيوتر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارا صنعت (‌سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپاد رعد ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبهينه سازي نيرو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبهينه سازان حفاظت کيش ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبهينه سازان توان ( بستکو) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبهين شيوه ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبهروش مدار پويا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپرتو خازن ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبکد الکتريک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس پرداز ( مسئلويت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبک افزار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشبلاش ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپدرام گستر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپتونيا ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپايکار بنيان ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپايا نيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپايا سيستم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپالايش نيرو ( پانير) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس مقره برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس الکترو ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس فراز نيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس الکتريک ( سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس شار بارز ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس سوئيچ ( سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس سوله برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس سوئيچ بورد برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس ژنراتور ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس حساب (مسئوليت محدود)‌ برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس جلفا ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس تلفن کار ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس تسو ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس تابلو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپرتو بافه برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشپارس فيوز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتهران تيو صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتهران پيشرو آتي صنعت ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشحيات صنعت امروز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشخدمات ماشينهاي اداري ايران ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشخانه دار ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشحلبچه قشم ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشحکيم صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشحصار بندان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشحاست ساز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشچنگ الکترونيک تهران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشچزر آونگ تجارت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشچابک صنعت پيشگام برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشجهان سيم اصفهان ( سهامي خاص) d برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشجهان تدارکات برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشجهاد دانشگاهي علم و صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشخدمات آران ابزار تهران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشجابون برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوان دريا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليد ملزومات برق برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوسکا فاز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوسعه سيستمهاي راديان پرتو ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوسعه آريا پيوند (تاپکو، سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوس فيوز ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوزين تراز اريا ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوربين سولار ايران ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوربين سازي مينا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوانيرو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوانير ( توليد و انتقال نيروي برق ايران) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشجام جهان نما ( سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوان راه صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي بلال ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوان پرداز ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوان بان ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتهيه و توليد کالا و خدمات نيرو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتهران ويرايش ماشين برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتهران نارا ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتهران فوکا ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتهران طوبا (تهران طوبي) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتهران سيمين ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتهران ديزل ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوان کنترل برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي قوه پارس ( باطري پارس، سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتيوانيک ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي و مهندسي بان ايران ( بانيکو، سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي و صنعتي مهر خازن برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي و صنعتي کالاي برق ايران ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي و صنعتي صبا خازن ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي و صنعتي تابلو هاي برق ايران ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي مهندسي زيبا سازه ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي منابع تغذيه الکترونيک d برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي لوله وارنيش برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي - صنعتي قطعه سازان فرد ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي کابل تک ( سهامي عام) d برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي باطري نيرو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي فروزنده ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي صنعتي پيام ( سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي صنعتي ايران پلاتين برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي صنعتي آژينه برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي صنايع روشنايي ارم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي سيميا ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي سيمباف برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي تجهيزات برقي يم ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي پر تو ( مسئوليت محدود) d برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشجار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشتوليدي کاپاستيور پارس برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخششرکت پلي کار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفرا صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنعت برق برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخششرکت توسعه صنايع ايران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي نگين نيرو آذر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشهمايه ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشواريان ايران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشهيربد الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشهيتر الکتريک سليم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشهوشمند نور ايران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشهوشمند محرک ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشهوتن رايانه برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشهمند نيرو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشهژير صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشهپتن برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشهپتک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشهادي برق ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنيک مهر گستر تهران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنيرو فران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنيرو صنعت الکتريک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنيرو صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنيرو ساز پارس برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشهميان فن ( هفکو) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنيرو ترانس ( سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفولاد ريس ايران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفولمن برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفورترن الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفني مهندسي فاز کار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفني راکور برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفرامين تابلو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفراکوه (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفراصنعت بسامد (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفراسيس برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفراساز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفرازش الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفومن کيش (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگروه صنعتي الکترونيک تاتنگ برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگروه صنايع فجر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگروه شبکه بين الملي پارس برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگرما گستر فردان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگرد الکتريک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفراسنج برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع فلزي بنياد پوشش ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفراز فن پژوهش و نو آفرينان صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنعت گستران ماهديس (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنعت خواهان سهند برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع نور جم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع نما الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع نظافتي آنا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع مهندسي دانيل برق برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع ماه نيرو ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع ماشينهاي الکتريکي جوين ( جمکو، سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنعتي پارس سايش برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنعتي تيوا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع فراسورايانه ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع طاها الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع سراميک ايران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع ژنراتور سازي ايران ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع روشنايي يکتا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع روشنايي مازي نور برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع روشنايي فجر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع روشنايي جهان نور برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع روشنايي تکساز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشطليعه کاوش (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفراپرداز ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفرا افرند برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفرآورده سازان شايان (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفارس فلز روز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفارس ديزل (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفارس اسکات برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشفاراتل (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشعصر دانش افزار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشعايق الکتريک ايران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشطيف گستر پيام (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنعتي الکتريک خراسان (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشطنين صوت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگروه صنعتي سپيدان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشطلوع جويندگان آسيا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشطرحهاي زيمنس تهران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشطراحي مهندسي فرانگر صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشطراح گستران پويا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشطاووس کامپيوتر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنعتي نورين (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنعتي گرما گستران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنعتي گام اراک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنعتي راسل تابلو (سهامي خاص) d برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشطيف آسيا (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگروه صنعتي پويا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي شايان برق برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي سپهر گداز تهران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي زي نر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي رايانيک نگار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي رايانه دانش اسيا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي خدماتي صنعت برق ارس صبا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي تعميرات نيروي تهران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي کنترل هاي صنعتي حنيف برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي تحليل گر داده ها (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي تابلوما برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي پويندان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي بافر تک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي ايمن تابلو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي الماتکو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهساپ برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمنور تابلو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمنصور گستر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمگ الکتريک (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي تعميرات انتقال نيرو تهران (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشميکرونرم افزار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنور افرم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنوافرم ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنوآوران پرناک (سيلاک) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنهادين آرمان ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنمادالکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنگاره برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنگار تثبيت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنکا نوين برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنفيس مهر کيش برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي فن آوري گستر آريا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنداي ميکرون الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمقره سازي ايران (سهامي عام) d برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشموج نيکان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشموتوژن ( سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشموتور الکتريک ايران ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسين مشاور کامپيوتر و ارتباطات برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي ويدر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي و توليدي ارتباط فراياب برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي هاتل برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي نصب افروز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمهندسي مهاران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنفيس آرا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشلامپ اسرام (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشماشينهاي اداري خاورميانه نوين ساز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشماشينهاي اداري اريان حساب برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشماشين هاي اداري بعثت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشماشين هاي اداري المارکز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشماشني لامپ (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشماستر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشموسسه پيروزان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشلياکا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشلنا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشلعران (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشلامپ پارس شهاب (سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشماشينهاي اداري نيکو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشلاله کامپيوتر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشلاک سيم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگيو مدار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگلزا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگسترش انفورماتيک ايران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگروه مهندسين رعد برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگروه صنعتي کيکا مازند برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگروه صنعتي فن ژنراتور (سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگروه صنعتي شهيد بابايي برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع دلند الکتريک ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشلامپ يزد شهاب برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمحتسب برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشگروه صنعتي سارا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمقره سازي آباده (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمعين برق تهران (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمزدک (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمرکز طراحي سيستمهاي الکترونيک ( مطساجت، سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمرکز توسعه ماشينهاي اداري ماد برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمرکز توسعه فن آوري نيو ( متن) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمرکز تجهيزات رسانه اي ايران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمديريت توليد برق مشهد برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشماشينهاي اداري خوزستان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمديريت توليد برق بعثت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشماشينهاي اداري ريسن برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمحاسبه پرداز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمجتمع صنعتي رفسنجان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمجتمع صنايع رايانه و مخابرات برنامه نگار (سهامي خاص). برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمتن آراي تهران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمبتکران عصر جديد برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمبتکر الکترونيک تهران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشماهواره قصر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشماهر مبتکر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمانا کوير (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشماشينهاي الکتريکي بهروز خراسان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمکث کالا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشمديريت توليد برق ري (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشرايانه ساز برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدرين آوران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشداما الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدالمن ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشداريان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشخزر کوشا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشخدمات مهندسي استاک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشخدمات مرکزي پايونير برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشخدمات ماشيني کشتيراني برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدرخشش الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدرين ساز امين برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشديار پيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع روشنايي پارس نور برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشرانين فرايند گستر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشرانيم صنعت گستر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشراما الکتريک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشرابط الکتريک ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشذغالهاي صنعتي کاوه ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشذغالهاي صنعتي سراج نيرو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشذغالهاي صنعتي ايران ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدربند يراق برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدي.دي کو ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدوين الکترويک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدوار محرک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدنياي پردازش ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدمنده برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدماوند الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدليران ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدژکارا مولد برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشديزل شرق برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخششهاب شمال برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشرايان رشد افزار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصقال برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشدنياي سي رنگ هنر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصفدر ساساني برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصفا نيو سپاهان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصرنيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصاقاب برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصاحبان الکترونيک ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصا ايران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخششيمي پژوهان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخششهم الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع اسيا الکتريک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخششميم انديشه برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخششاهين مفصل برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخششارپ ( سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخششادن قشم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخششاخص سامانه پويا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخششاب تکنولوژي برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسينا کاوش الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيمکو ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيميکات ( سيم و کابل تبريز) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسياماوان ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخششيما فيلم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشنوين جوش برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع خيام الکتريک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع جئشکاب يزد برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع توليد سپاس برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع ترانس رعد سان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع پرسو الکترونيک ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع پارس حفاظ برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع بين المللي برق ارس ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع برق هايبرد برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع آذر آب برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع برق ازاد برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيم و کابل مغان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع الکتريکي مهسان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع الکتريک و الکترونيک پاريز شفق برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع الکتريکي البرز ( نگراند) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع الکترونيک تامر ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع الکترونيک افشار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع الکترونيک افرا تاب ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع الکترونيک فاران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع الکترونيک صائلا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع الکترونيک آرما بين المل ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع اروم طرح برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع برق مدرن برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشزيست انديش پيشگام برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسپهر دانش پويا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسانوا ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسام الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسازه هاي فلزي کارون ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسازمان برق منطقه اي سمنان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشساخت و توليد قطعات الکترونيک سيرجان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشساخت سيستم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشساخت تجهيزات مهرآباد تهران ( سات مهر) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشساجد الکترونيک جهان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشساپتا ( مهندسي ساخت پستها و توسعه تجهيزات برقي) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيماوا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشزيمنس ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسر کابل چسب کار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشزميران قشم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشزر سيم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشزبراسيا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشزايلوگ برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشروشهاي کنترل پيشرفته برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشرهورد خراسان ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشرهشاد ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشرفرانس ايران ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشرسانه برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشژيتال برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيستم کنترل دوار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشصنايع روشنايي اسکار برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيم وکابل ليا قزوين برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيم و کابل قدس برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيم و کابل سمنان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيم و کابل ابهر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيم نور پويا ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيم لاکي يزد ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيم لاکي مرکزي ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيم لاکي فارس برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيم لاکي خراسان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشستاره نور برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيستمهاي رسانه اي بعثت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسداد مهر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسورن ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسهندنيرو ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسهند آواي ياران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسنجش افزار آسيا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسمنان آتيرو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسماء بهمن برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسرو رايانه برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسرو تک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيم و کابل يزد ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشسيم شارلاکدار رضا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشولت الکتريک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکالابرق شرکاء برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکالاي برق کمپاني برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشيونيک صنعت برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکالاي برق اشکان کوشا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکارگاه سرويس برق اتومبيل قائم برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشوفاق برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشورتون برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشواکاو کيميا برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشياقوت نور افشان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشيراق آوران پويا ( مهيا) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشويسمن ( سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشيک پيشرو ( مسئوليت محدود) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکارپردازان کامپيوتر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکاپيتال اينتر پرايز ايران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکابل مسين (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکابل مثال برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکابل کاشان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکابل البرز (سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکابل افشان ايران (سهامي خاص) d برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکابر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکاران الکترونيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکاربرد الکترونيک در صنايع برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکديران برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکيش کو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکومينز نيرو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکهربا گستر برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکنکاش پايانه برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکنتور سازي ايران (سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکرمان تابلو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکانون انفورماتيک برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکانولا (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکامپيوتري سيستان برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکالاي صنعتي نويد برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکالا جو برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکارخانجات کلوته نور (پرتوان) d برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکارخانجات کابل سازي ايران (سهامي عام) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکارخانجات شهاب (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخشکلون درتک آريا (سهامي خاص) برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخش

آسانسور : و پله برقي توليد فروش نصب تعمير و نگهداري(2) آموزش تراش بلور و کريستال(3) آموزشگاه صنايع دستي(1) اين ور تر(2) پمپ ايران(1) پمپ پن تاکس(1) پمپ لورا(1) تصفيه آب(2) غذايي : توليد محولات غذايي (12) موتوژن(1)آب - تصفيه خانه(7)آب - مهندسين مشاور منابع آب(10)آب - کنتور آب-توليد(29)آب سردکن - توليد ويا پخش(2)آب سردکن - فروش و نصب(1)آب گرمکن - تعمير(142)آب گرمکن - توليد و پخش(135)آب گرمکن - فروش و نصب(54)آب و فاضلاب : دستگاه ها و تجهيزات - توليد(76)آب و فاضلاب صنعتي : خدمات مهندسي و پيمانکاري(8)آبرساني و آبياري - دستگاه ها و تجهيزات - توليد(20)آبميوه - توليد(4)آبميوه ويا بستني فروشي(25)آبکاري و پرداخت کاري - تجهيزات و لوازم(136)آپارات پخش فيلم - فروش و تعمير(1)آتش : دستگاه ها و تجهيزات اعلام و اطفا حريق - توليد ويا پخش (5)آتش نشاني : تجهيزات، لوازم و پوشاک ايمني - توليد ويا پخش(481)آتش نشاني : تجهيزات، لوازم و پوشاک ايمني - واردات ويا صادرات(1)آجر نسوز - توليد و پخش(9)آرايشگاه آقايان(226)آرايشگاه بانوان(103)آرايشي و بهداشتي : دستمال کاغذي - توليد و پخش(2)آرايشي و بهداشتي : عطاري(10)آرايشي و بهداشتي : عطر و ادکلن(8)آرايشي و بهداشتي : لنزهاي زيبايي - فروش(2)آرايشي و بهداشتي : لنزهاي زيبايي - واردات(1)آرايشي و بهداشتي : لوازم و محصولات(505)آرايشي و بهداشتي : لوازم و محصولات - واردات(6)آرايشي و بهداشتي : کرم و ژل - توليد(3)آرد - ماشين آلات(1)آزمايشگاه فني و مهندسي - تجهيزات و لوازم - توليد(153)آزمايشگاه فني و مهندسي - تجهيزات و لوازم - فروش و نصب(14)آزمايشگاه مکانيک خاک - خاکشناسي(1)آژانس کرايه و سرويس مدارس و ادارات(4)آژانس مسافرتي : حمل و نقل مسافر - جاده اي (شرکتها و موسسات ميني بوسراني) (12)آژانس مسافرتي : حمل و نقل مسافر - ريلي - مراکز فروش بليت قطار(1)آژانس ها و تورهاي مسافرتي(33)آژانس ها و دفاتر پستي(37)آژانس هاي مسافرتي : خدمات سياحتي و زيارتي(445)آژانس هواپيمايي : دفاتر فروش بليت(172)آژانس هواپيمايي : شرکتها(6)آژانس هواپيمايي : نمايندگي خطوط هواپيمايي(3)آژانس کرايه اتومبيل بدون راننده(2)آژانس کرايه اتومبيل و تاکسي سرويس(87)آسانسور : واردات(54)آسفالت - پيمانکاران(5)آسفالت - توليد(1)آسفالت - ماشين آلات(1)آسفالت کاري(1)آشپزخانه صنعتي - تجهيزات و لوازم - توليد و پخش(79)آشپزخانه صنعتي - تجهيزات و لوازم - فروش و نصب(243)آلبوم - توليد(9)آلومينيوم - ذوب و نورد(85)آلومينيوم - ورق - توليد(9)آلومينيوم : فويل -توليد و پخش(1)آلومينيوم پارتيشن - طراحي -توليد - اجرا(10)آلومينيوم و مصنوعات و محصولات - توليد(56)آلومينيوم و مصنوعات و محصولات - فروش(4)آلومينيوم و ورق - فروش(135)آلومينيوم و ورق - واردات(1)آلياژ - آلومينيوم - توليد(1)آلياژهاي غيرآهني - توليد(48)آلياژهاي غيرآهني - فروش(1)آلياژهاي فلزي - توليد و پخش(127)آلياژهاي فولادي - توليد(25)آلياژهاي فولادي - فروش(155)آمادگي و دبستان دولتي - پسرانه(3)آمادگي و دبستان دولتي - دخترانه(24)آمادگي و دبستان غيرانتفاعي - پسرانه(38)آمادگي و دبستان غيرانتفاعي - دخترانه(15)آموزش : تجهيزات آموزشي و کمک آموزشي - توليد و يا پخش(7)آموزش آرايش آقايان(21)آموزش آرايش بانوان(25)آموزش آشپزي و شيريني پزي(4)آموزش ارگ و پيانو(4)آموزش بازيگري(2)آموزش بوکس(1)آموزش حسابداري(5)آموزش خياطي آقايان(1)آموزش خياطي بانوان(5)آموزش رانندگي(22)آموزش زبان آلماني(1)آموزش زبان انگليسي(14)آموزش زبانهاي خارجي(28)آموزش طراحي و گرافيک(6)آموزش طلا سازي(4)آموزش عالي- غيرانتفاعي(3)آموزش عالي-دولتي(1)آموزش عکاسي و فيلمبرداري(2)آموزش قاليبافي(1)آموزش موسيقي(26)آموزش نقاشي(9)آموزش نقشه کشي(1)آموزش هاي هنري(2)آموزش هنرهاي تجسمي(3)آموزش کامپيوتر(83)آموزش کامپيوتر و ماشين نويسي(9)آموزشگاه علمي(17)آموزشگاه فني و حرفه اي(8)آهن : انبار آهن(4)آهن آلات ساختماني - فروش(کلي و جزيي)(1371)آهن ويا فولاد : فروش(151)آهن، ورق، مفتول - فروش(6)آهنگري - درب و کرکره سازي(6)آهنگري - درب وپنجره سازي(28)آهنگري ماشين آلات و وسايل نقليه(2)آينه کاري(37)آکواريوم و ماهي زنده - توليد و پخش(5)ابزارآلات ساختماني - فروش(5)ابزارآلات صنعتي - اره پروفيل - تعمير(6)ابزارآلات صنعتي - توليد ويا پخش(81)ابزارآلات صنعتي - فروش(51)ابزارآلات صنعتي - واردات و صادرات(1)اپوکسي - تامين مواد و اجراي روکش هاي صنعتي(2)اتحاديه ها(64)اتوماسيون صنعتي(329)اتومبيل : آينه - فروش و نصب(10)اتومبيل : اتاق سازي(1)اتومبيل : اطاقسازي(4)اتومبيل : اگزوز - توليد و پخش(10)اتومبيل : الکتروموتور و گيربکس - فروش(2)اتومبيل : باطري - توليد و برقکاري(11)اتومبيل : باطري - توليد و پخش(37)اتومبيل : برف پاک کن - توليد و فروش(2)اتومبيل : بلبرينگ - توليد و پخش(363)اتومبيل : بلبرينگ - واردات و صادرات(2)اتومبيل : بوستر سازي(1)اتومبيل : پمپ انژکتور - توليد و تعمير- فروش و واردات(3)اتومبيل : پمپ بنزين - فروش(20)اتومبيل : پمپ ترمز(1)اتومبيل : پمپ هيدروليک - فروش و واردات(20)اتومبيل : تاير - واردات ويا صادرات(2)اتومبيل : تاير و تيوپ و نوار(1)اتومبيل : تاير و رينگ - فروش(492)اتومبيل : تراشکاري(5)اتومبيل : تعميرگاه - دستگاه ها و تجهيزات تعميرگاهي(42)اتومبيل : تعميرگاه پژو(61)اتومبيل : تعويض روغني، آپاراتي و بالانس چرخ و ميزان فرمان (39)اتومبيل : تنظيم موتور(3)اتومبيل : تودوزي و تشک دوزي(14)اتومبيل : توليد(خودروسازي)(506)اتومبيل : جلوبندي سازي(15)اتومبيل : جلوبندي و کمک فنر فلزي(12)اتومبيل : چادر و سايبان(7)اتومبيل : خدمات امدادي خودرو(3)اتومبيل : خدمات تزئينات(9)اتومبيل : داشبورد و قطعات فايبرگلاس - توليد و پخش (2)اتومبيل : در و شيشه - فروش و نصب و تعمير(1)اتومبيل : دزدگير و قفل مرکزي - توليد و پخش و نصب(37)اتومبيل : دنده گيربکس - تعمير(1)اتومبيل : رادياتور - توليد و پخش(20)اتومبيل : راديو پخش و بلندگو - تعمير(2)اتومبيل : راديو پخش و بلندگو - توليد و پخش و نصب(100)اتومبيل : رنگ - توليد(18)اتومبيل : رنگ - فروش(39)اتومبيل : روغن ترمز و روغن موتور - فروش و واردات(1)اتومبيل : روغن موتور - فروش(2)اتومبيل : روغن موتور - مواد شيميايي افزودني - توليد.(2)اتومبيل : روکش صندلي - واردات(123)اتومبيل : روکش لاستيک(1)اتومبيل : ريخته گري(1)اتومبيل : رينگ و پيستون - توليد و پخش(7)اتومبيل : زنجير چرخ و موتور و يا سيم بکسل - توليد و پخش(41)اتومبيل : سپرسازي و آبکاري(2)اتومبيل : سيبک - توليد(3)اتومبيل : سيم پيچي استارت و دينام و آرميچر(1)اتومبيل : شاسي کشي(2)اتومبيل : شيشه - فروش و نصب(2)اتومبيل : شيشه بالابر - فروش و نصب(99)اتومبيل : شيشه و بالابر - توليد و پخش(7)اتومبيل : شيلنگ رادياتور و بخاري - فروش و نصب(1)اتومبيل : شيلنگ فشار قوي و ضيف - توليد و پخش(47)اتومبيل : صافکاري و نقاشي(33)اتومبيل : صندلي - تعمير(1)اتومبيل : صندلي - توليد ويا پخش(2)اتومبيل : فنر ويا لوازم زيرشاسي(1)اتومبيل : فيلتر - توليد و پخش(7)اتومبيل : فيلترهاي روغن - توليد و پخش(5)اتومبيل : فيلترهاي هوا - توليد و پخش(27)اتومبيل : قالب سازي قطعات(27)اتومبيل : قفل لولا - فروش، نصب، تعمير(2)اتومبيل : قفل در و شيشه - فروش و نصب(13)اتومبيل : گازسوزکردن خودرو(6)اتومبيل : گريس و روغنهاي خودرو(1)اتومبيل : گلگيرسازي(2)اتومبيل : گيربکس - توليد و پخش(116)اتومبيل : لاستيک کفي اتومبيل - توليد و پخش(1)اتومبيل : لنت ترمز و صفحه کلاچ - توليد و پخش(86)اتومبيل : لنت کوبي(1)اتومبيل : لوازم و قطعات برقي - توليد و پخش(138)اتومبيل : لوازم و قطعات پلاستيکي - توليد و پخش(138)اتومبيل : لوازم و قطعات لوکس و تزئيناتي - توليد و پخش(52)اتومبيل : لوازم و قطعات يدکي - طراحي و توليد و پخش(3077)اتومبيل : لوازم و قطعات يدکي - واردات و صادرات(3)اتومبيل : لوازم و قطعات يدکي بدنه - توليد ويا پخش (53)اتومبيل : لوازم و قطعات يدکي برقي - تعمير(2)اتومبيل : لوازم يدکي اپل - فروش(2)اتومبيل : لوازم يدکي بنز - توليد و پخش(4)اتومبيل : لوازم يدکي بيوک - فروش(1)اتومبيل : لوازم يدکي پاترول - فروش(4)اتومبيل : لوازم يدکي پرايد - فروش(11)اتومبيل : لوازم يدکي پژو - فروش(16)اتومبيل : لوازم يدکي پيکان - فروش(18)اتومبيل : لوازم يدکي تويوتا - فروش(7)اتومبيل : لوازم يدکي دوو - فروش(4)اتومبيل : لوازم يدکي رنو - فروش(4)اتومبيل : لوازم يدکي مزدا - فروش(2)اتومبيل : لوازم يدکي نيسان - فروش(3)اتومبيل : لوازم يدکي ولوو - فروش(1)اتومبيل : ماشين آلات و تجهيزات تعميرگاهي - توليد(41)اتومبيل : ماشين آلات و تجهيزات تعميرگاهي - فروشi(2)اتومبيل : معاينه فني خودرو(1)اتومبيل : موتور ديزل - تعمير(4)اتومبيل : موتورسيکلت : پنچرگيري(2)اتومبيل : موتورسيکلت : تعمير(4)اتومبيل : موتورسيکلت : توليد و پخش(14)اتومبيل : موتورسيکلت : فروش(49)اتومبيل : موتورسيکلت : لوازم و قطعات - فروش(2)اتومبيل : موتورسيکلت : لوازم و قطعات يدکي - توليد و پخش(97)اتومبيل : موتورسيکلت : کمک فنرسازي(2)اتومبيل : موتورگازي : لوازم و قطعات - فروش(1)اتومبيل : موتورگازي : لوازم و قطعات يدکي(1)اتومبيل : ميل لنگ - توليد و پخش(36)اتومبيل : ميل لنگ تراشي(4)اتومبيل : نقاشي(3)اتومبيل : نقليه سنگين - آپاراتي و پنچرگيري(2)اتومبيل : نقليه سنگين - اتوبوس - لوازم و قطعات - توليد و فروش(4)اتومبيل : نقليه سنگين - اتوبوس و ميني بوس - تعميرگاه، اتوسرويس و تون آپ (4)اتومبيل : نقليه سنگين - اتوبوس و ميني بوس - لوازم و قطعات يدکي - توليد و پخش (38)اتومبيل : نقليه سنگين - اتوبوس و ميني بوس- توليد و فروش(8)اتومبيل : نقليه سنگين - اطاقسازي(1)اتومبيل : نقليه سنگين - تريلرهاي معمولي و کمرشکن - توليد(3)اتومبيل : نقليه سنگين - تعميرگاه(1)اتومبيل : نقليه سنگين - لاستيک - فروش(1)اتومبيل : نقليه سنگين - لوازم و قطعات - فروش(2)اتومبيل : نقليه سنگين - نمايشگاه يا فروشگاه(3)اتومبيل : نقليه سنگين - کاميون و کاميونت - لوازم و قطعات - توليد(8)اتومبيل : نقليه سنگين - کاميون و کاميونت - لوازم و قطعات - فروش (2)اتومبيل : نقليه سنگين - کانتينر و تانکر - فروش(31)اتومبيل : نمايشگاه و فروشگاه(88)اتومبيل : نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش(426)اتومبيل : واشر -توليد و فروش(2)اتومبيل : کاربراتور - قطعات و لوازم - توليد و پخش (1)اتومبيل : کاربراتور و واتر پمپ - فروش و نصب(10)اتومبيل : کارواش(3)اتومبيل : کاروان-توليد و يا پخش(2)اتومبيل : کاسه نمد - توليد و پخش(1)اتومبيل : کمربند ايمني - توليد و پخش(8)اتومبيل : کمک فنر - توليد و پخش(49)اتومبيل : کولر -توليد ، تعمير، نصب و شارژ(4)اتومبيل : کيلومترشمار وآمپر - توليد و پخش(2)اجاق گاز - لوازم و قطعات - توليد(2)اجاق گاز خانگي و صنعتي - تعمير(43)اجاق گاز خانگي و صنعتي - توليد و پخش(72)اجاق گاز خانگي و صنعتي - فروش(33)ادارات و سازمان هاي آب و فاضلاب(33)ادارات و سازمان هاي دولتي(238)اسباب بازي : طراحي و توليد(40)اسباب بازي : عروسک(4)اسباب بازي : فروش(21)استخر، سونا، جکوزي، وان - توليد و اجرا(2)استوديو تلويزيوني(1)استوديو صدابرداري(5)استوديو فيلمبرداري(1)اسفنج، ابر، فوم - توليد و پخش(3)الکترونيک - برق : انتقال نيرو - خدمات(30)الکترونيک - برق : تجهيزات و لوازم و خازن(5)الکترونيک - برق : خازن صنعتي - فروش(95)الکترونيک - برق : مهندسين مشاور(11)الکترونيک : تجهيزات و دستگاه هاي الکترونيکي - طراحي و توليد (7)الکترونيک : درب بازکن الکتريکي (آيفون) - توليد و پخش(2)الکترونيک : درب بازکن الکتريکي (آيفون) - فروش(5)الکترونيک : سيستم هاي حفاظتي و امنيتي(26)الکترونيک : لوازم و قطعات الکترونيکي - فروش(79)الکترونيک : منابع تغذيه سوئيچينگ - توليد(1)الکترونيک : مهندسي(6)املاک : آژانس معاملات ملکي و مشاورين مسکن(349)انجمنها(2)انفورماتيک(8)ايزو ( I ) : دوره هاي آموزشي(1)ايزو ( I ) : صدور گواهينامه(2)ايستگاه هاي حريق ويا نجات(39)اکو و آمپلي فاير - فروش(2)بازاريابي - آژانس ها و مشاورين(5)بازرگاني : انبار کالاهاي بازرگاني(5)بازرگاني : بازرسي و نظارت توزيع کالا(69)بازرگاني : ترخيص کالا و خدمات گمرکي(12)بازرگاني : خدمات(354)بازرگاني : صادرات و واردات کالا(42)بازرگاني : مشاورين(5)بازرگاني : واردات خودور(1)بازرگاني : واردات و تامين مواد اوليه صنايع(7)بازيافت - ضايعات و خرده هاي غيرفلزي(1)بازيافت - ضايعات و خرده هاي فلزي(43)باسکول توزين(1)باسکول و ترازو : توزين(115)بافندگي(1)بافندگي - تريکوبافي(1)بافندگي - ماشين آلات - تعمير(1)بافندگي - ماشين آلات - قطعات - توليد(193)بانک تجارت:شعب(5)بانک توسعه صادرات ايران:شعب(2)بانک رفاه کارگران:ادارات و ساختمان هاي اداري(2)بانک رفاه کارگران:شعب(2)بانک سپه:شعب(8)بانک صادرات ايران:شعب(1)بانک مسکن:ادارات و ساختمان هاي اداري(2)بانک ملت:شعب(1)بانک ملي ايران:شعب(18)بانک ها - شرکتهاي تعاوني(5)بانک هاي اطلاعاتي(6)بانک هاي اطلاعاتي و خدمات اطلاع رساني(44)بانک-خدمات بانکي(101)باکاليت-توليد(1)بتون : دستگاههاي و ماشين آلات توليد بتون - توليد(1)بتون آماده - فروش(21)بتون -افزودنيها - چسب - توليد(1)بخاري - قطعات و لوازم يدکي - فروش(1)بخاري گازي - فروش(1)بدليجات - فروش(2)برشکاري و خمکاري فلزات(142)برشکاري و خمکاري فلزات - دستگاه ها و تجهيزات(29)برق : ابزار آلات صنعتي برقي - تعمير(21)برق : ابزارآلات برقي - دريل و مته برقي(1)برق : ابزارآلات برقي - فروش(38)برق : ابزارآلات برقي صنعتي - توليد و پخش(628)برق : المنت صنعتي - توليد(1)برق : الکتروموتور و ژنراتورهاي برق - فروش(157)برق : الکتروموتور و ژنراتورهاي برق - واردات(3)برق : باطري - توليد و پخش(6)برق : باطري - فروش و واردات(5)برق : تابلوهاي فشار قوي و ضعيف - توليد و فروش(797)برق : تاسيسات(25)برق : تاسيسات برق صنعتي و ساختماني - پيمانکارانi(25)برق : چراغ روشنايي(11)برق : چراغ روشنايي و تزئيني - توليد ويا پخش(24)برق : چراغ گردان و هالوژن - توليد(3)برق : روشنايي - پروژکتور(2)برق : سيم پيچي(13)برق : سيم پيچي دستگاه ها و تجهيزات الکتريکي(1)برق : سيم ويا کابل - فروش(725)برق : شبکه برق رساني(2)برق : لوازم و قطعات الکترونيکي - توليد ويا خدمات مونتاژ(5)برق : مهتابي - توليد و يا فروش(15)برنج - مصنوعات برنجي - توليد و پخش(2)برودتي و حرارتي - دستگاهها و تجهيزات - توليد(85)برودتي و حرارتي - دستگاهها و تجهيزات - فروش(210)برودتي و حرارتي - دستگاهها و تجهيزات - واردات و صادرات(3)بسته بندي : خدمات(226)بسته بندي : دستگاه ها و تجهيزات بسته بندي - فروش(360)بسته بندي : ماشين آلات و تجهيزات پرکردن و بستن(24)بسته بندي : مواد و لوازم بسته بندي(10)بسته بندي : کارتن و جعبه مقوايي-توليد و پخش(74)بطري : توليد و پخش(4)بطري : شيشه جام(30)بلور و کريستال - توليد و پخش(31)بهداشتي : حشره کش - اسپري حشره کشن و خوشبو کننده - توليد و پخش (1)بهداشتي : محصولات بهداشتي - توليد و پخش(8)بهداشتي : محصولات بهداشتي - فروش(5)بورس اوراق بهادار(3)بيمه : شرکت هاي بيمه گذار(164)پارچه - توليد(6)پارچه - واردات و يا صادرات(6)پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميل(76)پارچه : خدمات پارچه - شابلون زني(3)پارچه : خدمات پارچه - طراحي و چاپ(186)پارچه پرده اي(16)پارچه رومبلي - فروش(85)پارچه فروشي(بزازي)(22)پارکينگ : گاراژ(1)پارکينگ هاي عمومي(9)پانل گچي - توليد(1)پتو - توليد و پخش(7)پتو - فروش(1)پرچم مذهبي و غيره - توليد و پخش(1)پرده - کرکره و لوردراپه - توليد(19)پرس : پرس هاي ضربه اي و هيدروليکي - توليد و پخشi(4)پرس : پرسکاري چوب(1)پرس : پرسکاري فلزات(71)پرشکي(271)پروژکتورهاي نورپردازي - فروش(1)پروفيل - توليد و پخش(137)پست بانک(2)پلاتين صنعتي - توليد(1)پلاستوفوم و يونوليت - توليد و پخش(4)پلاستوفوم و يونوليت - فروش(2)پلاستيک : ماشين آلات و تجهيزات - توليد(1)پلاستيک :‌ ماشين آلات و تجهيزات - فروش(2)پلاستيک :‌ مصنوعات و محصولات - توليد(5)پلاستيک :‌ مواد - توليد(356)پلاستيک :‌ مواد - فروش(5)پلاستيک :محصولات و مصنوعات - فروش(15)پلاستيک سازي(12)پلاستيک سازي - تزريقي(5)پمپ - فروش(81)پوست دوزي(2)پوشاک(83)پوشاک - تريکو - توليد و پخش(9)پوشاک - تريکو - فروش(10)پوشاک - تعمير(5)پوشاک - توليد و پخش(46)پوشاک - خدمات(1)پوشاک - فروش(بوتيک)(196)پوشاک - واردات و صادرات(4)پوشاک - کاور لباس(2)پوشاک : جوراب - توليد و پخش(21)پوشاک : جوراب - فروش(7)پوشاک : رنگرزي، چاپ و تکميل - ماشين آلات(1)پوشاک : روسري - توليد و پخش(18)پوشاک : روسري - فروش(4)پوشاک : روسري - واردات(1)پوشاک : ريسندگي(1)پوشاک : شلوار(1)پوشاک : لباس زير - توليد و پخش(23)پوشاک : لباس زير - فروش(7)پوشاک : لباس و مزون عروس(25)پوشاک : مانتو - توليد و پخش(48)پوشاک : مانتو - فروش(19)پوشاک : کاپشن دوزي(1)پوشاک : کت و شلوار(7)پوشاک : کت و شلوار - توليد(40)پوشاک بچه گانه - پخش(بنکداري)(1)پوشاک بچه گانه - توليد(11)پوشاک بچه گانه - فروش(34)پوشاک زنانه - توليد و پخش(133)پوشاک زنانه - فروش(38)پوشاک مردانه - توليد(36)پوشاک مردانه - فروش(118)پوشاک نظامي و علائم - توليد و پخش(2)پوشاک کار و ايمني(3)پوشاک کار و ايمني - توليد و پخش(155)پوشاک کار و ايمني - فروش(2)پي . وي . سي - مواد : توليد(1)پيتزا و ساندويچ(198)پيچ، مهره، ميخ، پرچ - فروش(117)پيش دانشگاهي - پسران(23)پيش دانشگاهي- دختران(7)پيش دبستان و دبستان غير دولتي - پسرانه(1)پيک خصوصي(9)تابلوسازي - تجهيزات و لوازم(7)تابلوسازي - نئون و پلاستيک(9)تابلونويسي - نقاشي تابلونئون، پلاستيک و پارچه اي(7)تابلوهاي تبليغاتي - توليد(31)تاسيسات : صنايع نفت - تجهيزات - توليد(130)تاسيسات حرارتي(6)تاسيسات ساختمان : پيمانکاران(5)تاسيسات ساختمان : مهندسين مشاور(6)تاسيسات ساختماني(5)تاسيسات شهري - پيمانکاران(480)تاسيسات شهري - مهندسين مشاور(17)تاسيسات شهري : بازرسي فني و تست هاي غيرمخرب(48)تاسيسات-لوله کشي آب، گاز، شوفاژ(22)تالارهاي نمايشي(2)تانکر و بشکه فلزي - فروش(32)تانکر و مخزن سازي(5)تبليغات : آژانس ها و مشاورين تبليغاتي(548)تبليغات : آگهي(17)تبليغات : پوستر - فروش(1)تبليغات : صدا و سيما - نمايندگي پذيرش آگهي(3)تبليغات : طراح و گرافيست(7)تبليغات : فيلم پلي استيشن:فروش(1)تبليغات : فيلم و تيزرهاي تبليغاتي - توليد(9)تبليغات : مهر و پلاک سازي(32)تبليغات : هداياي تبليغاتي(158)تبليغات : کارت پستال و کارت مجالس-توليد و پخش(11)تحقيقات و پژوهش(11)تدريس خصوصي - رياضيات(3)تدريس خصوصي - کليه دروس(11)تراشکاري(198)تراشکاري - کرپي سازي(1)تراشکاري : دستگاه ها و تجهيزات و لوازم - تعمير(2)تراشکاري : دستگاه ها و تجهيزات و لوازم - توليد(4)تراشکاري : دستگاه ها و تجهيزات و لوازم - فروش(8)تراشکاري : سري تراشي(6)ترمينال هاي مسافربري(27)تزئينات : جشنها - تجهيزات و لوازم - فروش(3)تزئينات : لوستر، آينه، شمعدان - توليد و پخش(36)تزريق پلاستيک - دستگاهها و تجهيزات - توليد(10)تزريق پلاستيک - دستگاهها و تجهيزات - فروش(54)تسمه - توليد(2)تسمه - فروش(6)تسمه نقاله(2)تشخيص منگوليسم در دوران بارداري تست غربالگري نوزادان تست زردي کودکان تشخيص تالاسمي بودنir (1)تشک اسفنجي، فلزي، طبي و خوشخواب - فروش و پخش(11)تلويزيون - لامپ تصوير - توليد و تعمير(1)تلويزيون : فروش(2)تلويزيون و راديو - تعمير(7)تهويه مطبوع - تجهيزات و لوازم - فروش(17)تهويه مطبوع و صنعتي - توليد و خدمات پس از فروش(14)تهويه مطبوع و صنعتي - فروش(10)توري و شبکه فلزي - توليد(3)توري و شبکه فلزي - فروش(2)توليد سلفون(1)توليد و پخش ابزار آلات صنعتي(2)توليد و فروش دکمه(1)تيرچه هاي بتوني سفالي - توليد و اجرا(1)ثبت اسناد و املاک(163)ثبت دفاتر(64)ثبت شرکت ها(3)جاروبرقي - تجهيزات و لوازم - توليد و فروش(3)جاروبرقي - تعمير(3)جاروبرقي - توليد و مونتاژ(1)جاروبرقي - واردات و فروش(3)جرثقيل - تعمير(1)جرثقيل - توليد(6)جرثقيل - فروش و نصب و راه اندازي(2)جرثقيل - لوازم و قطعات(2)جرثقيل - کرايه(2)جرثقيل : توليد و فروش(107)جنگلها : احياء و توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع(25)جوراب : دستگاه جوراب بافي - توليد(1)جوش پلاستيک(1)جوشکاري(190)جوشکاري : الکترود - فروش(4)جوشکاري : دستگاه ها و تجهيزات و لوازم - توليد(44)جوشکاري : دستگاه ها و تجهيزات و لوازم - فروش(4)جوشکاري : دستگاه ها و تجهيزات و لوازم - واردات(7)چاپ : بروشور و کاتالوگ(17)چاپ : تقويم و سالنامه(3)چاپ : چاپ پلاستيک(6)چاپ : چاپ صنعتي(8)چاپ : چاپ فلزات(3)چاپ : چاپ نقشه(1)چاپ : سيلک(157)چاپ : صحافي - جلد پلاستيکي و چرمي(1)چاپ : ماشين آلات - تعمير(2)چاپ : ماشين آلات - فروش(34)چاپ : ماشين آلات - واردات و صادرات(31)چاپ و نشر : انتشارات(1167)چاپ و نشر : چاپخانه(747)چاپ و نشر : حروفچيني، تايپ و تکثير(3)چاپ و نشر : خدمات(1102)چاپ و نشر : دفتر فني - فتوکپي، تايپ و زيراکس(312)چاپ و نشر : صحافي(226)چاپ و نشر : طراحي، چاپ، بسته بندي(595)چاپ و نشر : طلاکوب(7)چاپ و نشر : فتوکپي، تايپ و زيراکس(82)چاپ و نشر : فرمهاي اداري و کامپيوتري - توليد(3)چاپ و نشر : قالبسازان تيغ و برش(21)چاپ و نشر : لوازم و تجهيزات - فروش(2)چاپ و نشر : ليتوگرافي(228)چاپ و نشر : ماشين آلات - نمايندگي هاي شرکت هاي خارجي(12)چاپ و نشر : ماشين آلات و تجهيزات چاپ(170)چاپ و نشر : ماشين آلات و تجهيزات صحافي(1)چاپ و نشر : ماشين آلات و تجهيزات ليتوگرافي - فروش (2)چاپ و نشر : مواد اوليه و ملزومات چاپ - فروش(90)چاپ و نشر : مواد اوليه و ملزومات صحافي(40)چاپ و نشر : کتابهاي درسي(14)چاپ و نشر : کليشه و گراورسازي(4)چاپ و نشر: مواد اوليه و ملزومات ليتوگرافي(9)چاپخانه(1)چادر برزنت - توليد و فروش(4)چادر، خيمه و سايبان - توليد و پخش(5)چادر، خيمه و سايبان - فروش(2)چايخانه و قهوه خانه(11)چراغ سازي - چراغ خوراک پزي و سماور(1)چرخ دنده صنعتي - توليد و تعمير(12)چرم - توليد(35)چرم - فروش(3)چرم طبيعي - فروش(1)چرم و سالامبور - توليد و پخش(1)چرم و سالامبور - صادرات و واردات(3)چسب : چسب صنعتي - توليد(32)چسب : چسب صنعتي - فروش(14)چسب : چسب کاشي و سراميک - توليد(4)چسب : چسب کاشي و سراميک - فروش(5)چسب : چسبهاي تخصصي - توليد و پخش(1)چسب : نوار ، مايع ، صنعتي - فروش(20)چوب : انبار(1)چوب : چوب پنبه - فروش(2)چوب : صنايع چوبي(75)چوب : فرآورده ها و مصنوعات - فروش(23)چوب : قالب سازي(1)چوب : منبت کاري - ابزار و لوازم - توليد(3)چوب : نجاري و درودگري(1)چيلر - تعمير(1)چيلر - توليد و خدمات پس از فروش(8)چيني - فرآورده ها و مصنوعات - توليد و پخش(4)حسابداري و حسابرسي(5)حسابداري و حسابرسي :‌ خدمات مالي(59)حقوقي : وکلاي دادگستري(82)حلب سازي(1)حمل و نقل : مواد شيميايي(1)حمل و نقل بين المللي : کالا و بار(66)حمل و نقل بين المللي : کالا و بار - خدمات گمرکي و ترخيص کالا(5)حمل و نقل بين المللي : کالا و بار - دريايي (کشتيراني)(374)حمل و نقل بين المللي : کالا و بار - ريلي (راه آهن)(1)حمل و نقل بين المللي : کالا و بار - زميني(ترانزيت)(5)حمل و نقل بين المللي : کالا و بار - هوايي(2)حمل و نقل بين شهري : کالا و بار(9)حمل و نقل بين شهري : کالا و بار - بارکش بين شهري(جاده اي) (14)حمل و نقل بين شهري : کالا و بار - دريايي(کشتيراني)(4)حمل و نقل بين شهري : کالا و بار - هوايي(14)حمل و نقل کالا و بار : بارکش شهري(22)حمل و نقل کالا و بار : پيک خصوصي(6)حمل و نقل کالا و بار : پيک موتوري(28)حمل و نقل کالا و بار : وانت و کاميون(2)حوله - توليد و پخش(7)حوله - فروش(2)خانه هاي پيش ساخته و قابل حمل(19)خانه هاي فرهنگ محله(4)خاک مسلح (انحصاري) طراحي و ساخت(2)خدمات ايمني(1)خدمات پژوهشي : کنفرانسهاي بين المللي(1)خدمات شهري و فضاي سبز(22)خدمات فني و مهندسي(10)خدمات مجالس و جشنها(18)خدمات محيط زيست(42)خدمات منازل و سالنهاي آمفي تئاتر(19)خشکبار و آجيل : آجيل پزي(1)خشکبار و آجيل : پسته - صادرات(2)خشکبار و آجيل : پسته - فروش(1)خشکبار و آجيل : توليد و پخش(36)خشکبار و آجيل : صادرات و واردات(2)خشکبار و آجيل : فروش(12)خشکشويي و لباسشويي(26)خشکشويي و لباسشويي - ماشين آلات و تجهيزات - توليد و خدمات پس از فروش (11)خنچه و سفره عقد - فروش(5)خياطي : اتيکت - توليد و پخش(5)خياطي : اتيکت - فروش(1)خياطي : گلدوزي(4)خياطي : لوازم دوخت و دوز - توليد و پخش(2)خياطي : لوازم دوخت و دوز (خرازي)(44)خياطي و دوزندگي : آقايان(11)خياطي و دوزندگي : بانوان(7)خياطي و دوزندگي : چرخ خياطي - تعمير(34)خياطي و دوزندگي : چرخ خياطي - توليد و پخش(48)خياطي و دوزندگي : چرخ خياطي - فروش(170)دارالترجمه ها و مترجمين(11)داربست - فروش و نصب(43)داربست فلزي - پيمانکاران(3)دارو - پخش(3)دارو - توليد(داروسازي)(113)دارو - مواداوليه - توليد(4)دارو - مواداوليه - واردات و صادرات(1)دارو - واکسن(1)داروهاي گياهي - توليد و پخش(20)دامداري(172)دامداري : پرورش اسب(1)دامداري : توليد جوجه يکروزه گوشتي(4)دامداري : خوراک(1)دامداري : خوراک دام و طيور - توليد(5)دامداري : خوراک دام و طيور - فروش(4)دامداري : گاوداري(1)دامداري : ماشين آلات تمام اتوماتيک(1)دامداري : ماشين آلات و تجهيزات - توليد(1)دامداري : ماشين آلات و تجهيزات - فروش(4)دانشگاه(41)دبيرستان دولتي - پسرانه(10)دبيرستان دولتي - دخترانه(15)دبيرستان غيرانتفاعي - پسرانه(61)دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانه(60)درب هاي شيشه اي - توليد وپخش(4)درب و پنجره آلومينيومي - توليد و پخش(15)درب و پنجره اتوماتيک - تجهيزات و لوازم(1)درب و پنجره اتوماتيک - توليد و فروش(1)درب و پنجره پي. وي. سي و پلاستيکي(6)درب و پنجره فلزي - توليد(2)درب و پنجره فلزي- دستگيره(3)درب، پنجره، چهارچوب - توليد(9)درب، پنجره، چهارچوب - فروش(7)درب، پنجره، چهارچوب فلزي - فروش(2)درمانگاه (کلينيک)(102)درمانگاه (کلينيک) وابسته به ارگان ها(59)دستکش - توليد(1)دستکش - فروش(1)دفاتر ازدواج و طلاق(9)دفتر - توليد و پخش(2)دندانپزشک : لابراتوار پروتز هاي دنداني(128)دوچرخه : توليد ويا پخش(4)دوچرخه : لوازم و قطعات - توليد(7)دوچرخه : واردات و صادرات(1)ديزي سرا(5)ديگ بخار - توليد(5)ديگ بخار - فروش(63)دکوراسيون و طراحي(39)ذغال صنعتي - توليد(2)ذوب و نورد(2)ذوب و نورد فلزات : خدمات(1)راديوگرافي صنعتي(1)راه و راهسازي : احداث پل(6)راه و راهسازي : احداث سد(2)راه و راهسازي : پيمانکاري(26)راه و راهسازي : تونل و کانال - احداث(4)راه و راهسازي : جاده - محوطه سازي(2)راه و راهسازي : حفاري - پيمانکاران(3)راه و راهسازي : حفاري - دستگاهها و تجهيزات - توليد(5)راه و راهسازي : راه آهن و مترو - احداث - پيمانکاران.(5)راه و راهسازي : راه آهن و مترو - مهندسين مشاور(51)راه و راهسازي : ماشين آلات(4)راه و راهسازي : مهندسين مشاور(5)راهنمايي و رانندگي - تجهيزات کنترل ترافيک(13)رزين - توليد و پخش(2)رستوران ها و تالارهاي پذيرايي(120)رستوران ها و مراکز پذيرايي(182)رنگ : تجهيزات و لوازم رنگ کاري و نقاشي(19)رنگ : توليد و پخش(184)رنگ : فروش(16)رنگ : مواد اوليه - توليد(1)رنگ : مواد اوليه - فروش(2)رنگ اتومبيل: توليد و پخش(2)رنگ هاي پودري : توليد و پخش(1)رنگ هاي ساختماني و صنعتي : توليد و پخش(12)رنگ و ابزار : فروش(194)رنگ کاري صنعتي : کوره اي و الکترواستاتيک(4)روتختي، روميزي، ملحفه - توليد و پخش(1)روتختي، روميزي، ملحفه - فروش(1)روغن هاي صنعتي و روغن هاي خودرو - توليد و پخش(33)روغن هاي صنعتي و روغن هاي خودرو - فروش(3)رولکس، کنيتکس، پريتکس(2)ريخته گري(62)ريخته گري - لوازم و تجهيزات - فروش(118)ريخته گري - لوازم و قطعات - توليد(85)ريخته گري - مواد اوليه - فروش(2)زمين شناسي ژئوتکنيک و ژئوفيزيک(12)زنجيرهاي صنعتي - توليد و پخش(53)زونکن - توليد و پخش(1)ساختمان : انبوه سازي مسکن(2)ساختمان : انجام کليه کارهاي ساختماني(24)ساختمان : بازسازي و مرمت(3)ساختمان : تجهيزات و صنايع نظافتي - توليد و پخش(45)ساختمان : تجهيزات و لوازم - توليد(2)ساختمان : خدمات ساختمان(35)ساختمان : خدمات فني و مهندسي ساختمان(76)ساختمان : قطعات پيش ساخته(3)ساختمان : لوازم بهداشتي ساختمان(18)ساختمان : لوازم و تجهيزات ساختمان - فروش(6)ساختمان : نظافت(2)ساختمان : نقاشي(9)ساختمان و راهسازي : پيمانکاران و شرکت هاي ساختماني(429)ساختمان و راهسازي : خاکبرداري(6)ساختمان و راهسازي : مهندسين مشاور و ناظر(38)سازه هاي آبي و سدسازي(12)سازه هاي بتوني(1)سازه هاي دريايي - توليد(4)سازه هاي فلزي - توليد(10)ساعت : بند و باطري - فروش(1)ساعت : تعمير(376)ساعت : توليد(25)ساعت : حضور و غياب - فروش و تعمير(3)ساعت : فروش(27)ساعت : مچي - توليد و مونتاژ(6)ساعت : واردات(1)ساير(789)سرب - فروش(1)سرپرستي مناطق پستي(1)سردخانه - فروش(2)سرمايه گذاري - شرکت هاي سرمايه گذار(1)سفره خانه سنتي(15)سقف کاذب - توليد(7)سلفون کشي(35)سماور - توليد و پخش(4)سمباده - ابزار آلات - توليد و پخش(58)سمپاشي - خدمات(3)سمساري - حق العمل کاري و امانت فروشي فلزات(4)سمساري فلزات(2)سندبلاست و رنگ آميزي صنعتي(3)سنگ : ابزار آلات سنگ تراشي - فروش(1)سنگ : ساختماني و تزئيني - توليد و پخش(46)سنگ بري(44)سنگ شويي(2)سنگ شکن : توليد و تعمير(4)سنگ مغناطيسي : خدمات(4)سنگ هاي معدني(2)سوله و اسکلت فلزي(3)سوله و اسکلت فلزي - طرح، محاسبه، اجراء(18)سيستم هاي پيش ساخته اداري - طراحي، توليد و نصب(4)سيسموني، پوشاک، لوازم کودک - فروش(8)سيسموني، پوشاک، لوازم کودک - توليد و پخش(15)سيگار - واردات و صادرات(1)سيم کشي ساختمان(39)سيمان - توليد و پخش(5)سينما(69)سينک ظرفشويي - توليد و پخش(3)شبکه هاي اطلاع رساني خارجي - اينترنت(27)شبکه هاي اطلاع رساني داخلي - اينترنت(4)شرکتهاي توليدي و صنعتي(54)شرکتهاي خدماتي مهندسي(31)شرکتهاي ساختماني(24)شن و ماسه - توليد و پخش(4)شوفاژ - تجهيزات و لوازم - تعمير(2)شوفاژ - تجهيزات و لوازم - توليد ويا پخش(9)شوفاژ - رادياتور(5)شومينه - توليد نصب اجرا(4)شومينه : لوازم - فروش(14)شوينده ها و پاک کننده ها(63)شوينده ها و پاک کننده ها - توليد و پخش(9)شوينده ها و پاک کننده ها - فروش(2)شيرآلات و اتصالات - توليد و پخش(143)شيرآلات و اتصالات - فروش(17)شيشه : بلور - تراشکاري(1)شيشه : خمکاري(2)شيشه : قالب سازي بلور(1)شيشه ايمني : (سکوريت) - توليد و پخش(2)شيشه ايمني : (سکوريت) - فروش و نصب(15)شيشه خم : دکوراسيون - توليد و پخش(4)شيشه خم : دکوراسيون - فروش و نصب(5)شيشه هاي دارويي، غذايي، بهداشتي - توليد(2)شيشه هاي دارويي، غذايي، بهداشتي - فروش(5)شيشه و آينه : توليد و پخش(74)شيشه و آينه : فروش و نصب(شيشه بري)(29)شيلنگ و اتصالات - فروش(9)شيميايي : اسيد کلريدريک و سولفوريک - توليد(2)شيميايي : شيمي و پتروشيمي - خدمات(18)شيميايي : محصولات(339)شيميايي : مواد(8)شيميايي : مواد - توليد و پخش(194)شيميايي : مواد - واردات و صادرات(8)شيميايي:حلال.پارافين(مايع و جامد ) توليد و پخش(8)صدا و سيما - برنامه سازان راديو(1)صدابرداري و صداگذاري - استوديو(1)صدور پروانه و اخذ مجوز و پايان کار(1)صنايع دستي : توليد و پخش(40)صنايع دستي : حکاکي(4)صنايع دستي : سفال(2)صنايع دستي : سفال - فرآورده ها و مصنوعات - توليد(سفالگري) (3)صنايع دستي : قلمزني(1)صنايع دستي : مجسمه - فروش(1)صنايع دستي : مجسمه سازي(2)صنايع دستي : معرق کاري(2)صنايع دستي : منبت کاري(1)صنايع دستي و عتيقه جات : فروش(150)صندلي گردان(3)صندلي-توليد(14)صندوق : صندوق فلزي - توليد و پخش(1)صندوق : صندوق نسوز و گاو صندوق - فروش(3)صندوق : صندوق نسوز و گاوصندوق - توليد و پخش(4)صندوق حمايت(1)صندوق قرض الحسنه(2)صوتي و تصويري : تعميرگاه و نمايندگي مجاز(1)صوتي و تصويري : لوازم و تجهيزات - تعمير(306)صوتي و تصويري : لوازم و تجهيزات - فروش(862)صوتي و تصويري : لوازم و تجهيزات - واردات و صادرات (3)صوتي وتصويري : لوازم و تجهيزات - توليد و پخش(42)ضبط صوت : فروش(3)طباخي و کله پزي(3)طراحي صنعتي و مهندسي(6)طراحي و اجراي پروژه هاي صنعتي(7)طلا - آبکاري(2)طلا و جواهر - فروش(118)طلا و جواهرات - پرداخت کاري(14)طلا و جواهرات - مخراج کاري(2)طلا و جواهرسازي(زرگري)(23)طلا و جواهرسازي(زرگري) - ابزارآلات و تجهيزات - تعمير(7)طلا و جواهرسازي(زرگري) - ابزارآلات و تجهيزات - فروش.(5)ظروف - قاشق، چنگال - توليد و پخش(54)ظروف - کرايه(ظروفچي)(13)ظروف آشپزخانه - توليد(2)ظروف آشپزخانه - فروش(5)ظروف آشپزخانه - قاشق و چنگال استيل - توليد(4)ظروف آلومينيومي - توليد و پخش(3)ظروف آلومينيومي - فروش(1)ظروف استيل - توليد و پخش(62)ظروف بلور و کريستال - توليد و پخش(6)ظروف بلور و کريستال - فروش(603)ظروف پلاستيکي - توليد و پخش(38)ظروف پلاستيکي - فروش(121)ظروف تفلون - توليد و پخش(15)ظروف تفلون - فروش(43)ظروف چيني - توليد و پخش(13)ظروف چيني - فروش(228)ظروف شيشه اي - توليد و پخش(2)ظروف ملامين - توليد و پخش(8)ظروف ملامين - فروش(20)ظروف نقره - توليد و پخش(2)ظروف يکبار مصرف - توليد و پخش(6)ظروف يکبار مصرف - فروش(11)عايق هاي حرارتي و برودتي - توليد و پخش(15)عايق کاري صدا - اکوستيک(17)عايقکاري لوله و اتصالات(5)عمران(1)عينک : توليد و پخش(146)عينک : عدسي و لنز - توليد و پخش(4)عينک : فروش(19)عکاسي : آتليه(28)عکاسي صنعتي(1)عکاسي و فيلم برداري : تجهيزات و لوازم - تعمير(1)عکاسي و فيلمبرداري(13)عکاسي و فيلمبرداري : آتليه و لابراتوار(17)عکاسي و فيلمبرداري : تجهيزات و لوازم - توليد و پخش(8)عکاسي و فيلمبرداري : تجهيزات و لوازم - فروش(75)عکاسي و فيلمبرداري : تجهيزات و لوازم - واردات(1)عکاسي و فيلمبرداري : خدمات مجالس و ميکس و مونتاژ(78)عکاسي و فيلمبرداري : ماشين آلات و تجهيزات لابراتوار.(1)عکس : ظهور و ثبوت فيلم و زينگ- لوازم وتجهيزات(1)عکس : قاب - توليد و پخش(6)عکس : قاب - فروش(1)عکس برگردان : توليد(1)غذايي : آبليمو - فروش(8)غذايي : ادويه - فروش(2)غذايي : اسانس مواد خوراکي(2)غذايي : برنج - تهيه و توزيع(15)غذايي : پروتئيني - توليد و پخش(21)غذايي : پروتئيني - گوشت(40)غذايي : پروتئيني - ماهي(4)غذايي : پروتئيني - مرغ فروشي(8)غذايي : پروتئيني -فروش(6)غذايي : پروتئيني و مرغ(4)غذايي : تخم مرغ - فروش(3)غذايي : ترشيجات(2)غذايي : چاي - فروش(کلي و جزيي )(5)غذايي : حبوبات(22)غذايي : حليم(2)غذايي : خرما - فروش(13)غذايي : روغن(1)غذايي : روغن زيتون - توليد(2)غذايي : روغن نباتي(1)غذايي : زعفران -توليد ويا فروش(15)غذايي : سبزي - فروش(2)غذايي : سوهان(1)غذايي : شانه تخم مرغ - توليد و پخش(6)غذايي : شيرپاستوريزه - فروش(1)غذايي : شکلات - توليد ويا فروش(6)غذايي : صادرات و واردات فرآورده هاي دريايي(1)غذايي : صنايع و ماشين آلات - توليد و پخش(4)غذايي : صنايع و ماشين آلات - فروش(4)غذايي : قارچ - فروش(7)غذايي : قصابي(4)غذايي : قهوه و نسکافه(3)غذايي : گلاب(1)غذايي : گلوکز(2)غذايي : لبنيات(4)غذايي : لبنيات - توليد(5)غذايي : لبنيات - فروش و پخش(10)غذايي : ماشين آلات بستني سازي-توليد(7)غذايي : ماهي و ساير آبزيان(2)غذايي : ماکاروني - توليد(3)غذايي : محصولات شکري - فروش(2)غذايي : مواد غذايي - واردات و صادرات(3)غذايي : مواد غذايي : انبار(3)غذايي : مواد غذايي : بسته بندي(12)غذايي : موادغذايي : پخش و يا فروش(45)غذايي : موادغذايي : تهيه و سرو(25)غذايي : موادغذايي : توليد فرآورده ها(8)غذايي : مکمل هاي غذايي و گياهي(2)غذايي : نشاسته(2)غذايي : کالباس و سوسيس - توليد(2)غذايي : کالباس و سوسيس - فروش(2)غذايي : کنسانتره و آب ميوه - توليد(4)غذايي : کيک و کلوچه(1)فايبرگلاس - مصنوعات و محصولات - توليد و پخش(6)فايبرگلاس - مصنوعات و محصولات - فروش(2)فرش : فروش(30)فرش : گليم - توليد و پخش(1)فرش : گليم - فروش(4)فرش و پشتي : توليد و پخش(2)فرش و پشتي : فروش(10)فرش و قالي : خدمات - رفوگري(3)فرش و قالي : خدمات - رنگرزي و لکه برداري(1)فرش و قالي : خدمات - قاليشويي(10)فرش و قالي : گليم - توليد(1)فرش و قالي : گليم - توليد و پخش(2)فرش و قالي دستباف : توليد و پخش(48)فرش و قالي دستباف : صادرات و واردات(1)فرش و قالي دستباف : فروش(15)فرش و قالي ماشيني : توليد(32)فرش و قالي ماشيني : صادرات و واردات(2)فرش و قالي ماشيني : فروش(16)فرهنگسراها(21)فرودگاه ها(45)فروشگاه : خواربار فروشي(10)فروشگاه : سوپر مارکت(205)فروشگاه ها و مراکز خريد عمومي(12)فروشگاه هاي زنجيره اي(10)فلزات : صنايع فلزي(8)فلزات : فرزکاري(1)فلزات : ورقهاي صنعتي - توليد(4)فلزات :‌کشش لوله(1)فلزات رنگين(3)فنر - توليد وپخش(61)فولاد - قطعات فولادي - توليد(84)فيبرهاي صنعتي - توليد و پخش(3)فيلتر هاي صنعتي(27)فيلم سازي(10)قالب سازي(24)قالب سازي - ماشين آلات و تجهيزات(163)قالب سازي پلاستيک و دايکاست(27)قالبهاي صنعتي(253)قطعات پلاستيکي(5)قطعات صنعتي - تعمير(1)قطعات صنعتي - طراحي و توليد(142)قطعات صنعتي - فروش(2)قطعات صنعتي پلاستيکي - توليد(4)قفسه - توليد و پخش(2)قفسه فلزي - فروش(1)قفل و لولا - توليد و پخش(7)قفل و کليدسازي(4)قليان - توليد(5)قنادي و شيريني - کيک - توليد و پخش(1)قنادي و شيريني پزي(7)قنادي و شيريني پزي - پودر - توليد(2)قنادي و شيريني پزي - تجهيزات و لوازم - توليد و پخش(3)قنادي و شيريني فروشي(48)قوطي - فروش(20)قوطي سازي(3)قوطي و تيوپ آلومينيومي - توليد(1)گاز : اکسيژن - توليد و پخش(2)گاز : اکسيژن - شارژ و سيلندرپرکني(1)گاز : پخش(1)گاز : طبي و صنعتي - تعمير(45)گاز : طبي و صنعتي - توليد و پخش(3)گاز : طبي و صنعتي - فروش(14)گاز : هواي فشرده - دستگاه ها و تجهيزات - توليد ويا پخش(2)گاز : هواي فشرده - دستگاه ها و تجهيزات - فروش(3)گاز : کپسول گاز يک بار مصرف - توليد(2)گاز : کپسول و سيلندر - توليد و پخش(29)گاز : کنتور گاز-توليد(1)گچ - توليد و پخش(1)گچ بري(4)گل : عمده فروشي(8)گل : فروش(41)گل : گلسازي - لوازم و تجهيزات - فروش(7)گل : مصنوعي - توليد(1)گل : مصنوعي - فروش(6)گل و گياه : پرورش(1)گوني و چتايي - توليد و پخش(2)لاستيک - قطعات لاستيکي - توليد و پخش(108)لاستيک - قطعات، مصنوعات و محصولات - فروش(1)لاستيک - مواد اوليه - توليد و پخش(15)لوازم التحرير و نوشت افزار(6)لوازم التحرير، نوشت افزار، مهندسي - توليد و پخشi(14)لوازم التحرير، نوشت افزار، مهندسي - فروش(25)لوازم برقي - آرايشي - توليد(1)لوازم خانگي : آنتن - توليد و پخش(6)لوازم خانگي : آنتن - لوازم و قطعات - فروش(1)لوازم خانگي : برقي - تعمير(94)لوازم خانگي : برقي - توليد وپخش(158)لوازم خانگي : تعمير(182)لوازم خانگي : توليد و پخش(67)لوازم خانگي : فروش(875)لوازم خانگي : قطعات - فروش(1)لوازم خانگي : گازسوز - تعمير(4)لوازم خانگي : گازسوز - قطعات و لوازم - توليد(2)لوازم خانگي : لوکس کادوئي و تزئيني - توليد و پخش(10)لوازم خانگي : لوکس کادوئي و تزئيني - فروش(10)لوازم وتجهيزات اداري - توليد و پخش(9)لوازم وتجهيزات اداري - فروش(4)لوله باز کني، تشخيص ترکيدگي، تخليه چاه(9)لوله بازکني و تخليه چاه(1)لوله سبز - فروش(3)لوله و اتصالات(7)لوله و اتصالات - لوازم و تجهيزات(4)لوله و اتصالات آلومينيومي - توليد و پخش(2)لوله و اتصالات آلومينيومي - فروش(2)لوله و اتصالات بتوني - توليد(3)لوله و اتصالات پلي اتيلن، پلي پروپيلن، پي وي سي - توليد ويا پخش (10)لوله و اتصالات چدني - توليد ويا پخش(3)لوله و اتصالات چدني - فروش(1)لوله و اتصالات صنعتي - فروش(10)لوله و اتصالات فلزي - فروش(19)لوله و اتصالات فولادي - توليد(3)لوله و اتصالات گالوانيزه - فروش(5)لوله و اتصالات لاستيکي - توليد(1)لوله و اتصالات مسي - فروش(1)لوله کشي - ابزار - نوار تفلون - توليد(10)لوله کشي - ابزار - نوار تفلون - فروش(1)لوله کشي آب، گاز، شوفاژ(9)ليفتراک(42)ليفتراک - فروش(2)ليفتراک - لوازم و قطعات يدکي(1)ماشين آلات : ابزار(168)ماشين آلات : پخت نان - فروش(1)ماشين آلات : تراکتور - لوازم و تجهيزات - فروش(2)ماشين آلات : تراکتور - لوازم و قطعات - واردات(1)ماشين آلات : توليد(4)ماشين آلات : راهسازي و ساختمان - بلکاري قطعات(3)ماشين آلات : راهسازي و ساختمان - تعمير(1)ماشين آلات : راهسازي و ساختمان - توليد(4)ماشين آلات : راهسازي و ساختمان - فروش(7)ماشين آلات : راهسازي و ساختمان - لوازم و قطعات فروش.(1)ماشين آلات : راهسازي و ساختمان - لوازم و قطعات واردات و صادرات b(1)ماشين آلات : راهسازي و ساختمان - کرايه(1)ماشين آلات : راهسازي ويا ساختمان - لوازم و قطعات يدکي - توليد(2)ماشين آلات : راهسازي ويا ساختمان - لوازم و قطعات يدکي - فروش(9)ماشين آلات : راهسازي ويا ساختمان - واردات ويا صادرات(17)ماشين آلات : صنعتي - توليد(24)ماشين آلات : صنعتي - دستگاه اسکناس شمار و خدمات پس از فروش (48)ماشين آلات : صنعتي - فروش(23)ماشين آلات : صنعتي - ميل لنگ - توليد(3)ماشين آلات : صنعتي و کشاورزي - توليد(476)ماشين آلات : صنعتي و کشاورزي - فروش(2)ماشين آلات : صنعتي و کشاورزي - لوازم و قطعات يدکي - فروش(5)ماشين آلات : صنعتي و کشاورزي - واردات ويا صادرات(5)ماشين آلات : صنعتي، کشاورزي، راهسازي - لوزام يدکي : توليد ، واردات ، پخش (3)ماشين آلات : نجاري - فروش(3)ماشين آلات : نقش و تمبر(1)ماشين آلات : کشاورزي - تعمير(1)ماشين آلات : کشاورزي - لوازم و قطعات - فروش(1)ماشين لباسشويي - تعمير(88)ماشين لباسشويي - توليد ويا پخش(10)ماشين لباسشويي - فروش(20)ماشين لباسشويي - لوازم و قطعات يدکي - توليد(2)ماشين هاي اداري و محاسباتي(175)ماشين هاي اداري و محاسباتي - تعمير(232)ماشين هاي اداري و محاسباتي - فروش(42)ماشين هاي اداري و محاسباتي - واردات ويا صادرات(1)ماشينهاي بايگاني نيمه و تمام اتوماتيک(146)مبلمان : صنايع فرفورژه - فروش(2)مبلمان و دکوراسيون(10)مبلمان و دکوراسيون : تختخواب(2)مبلمان و دکوراسيون : تختخواب و سرويس خواب - فروش(29)مبلمان و دکوراسيون : تزئينات چوبي(3)مبلمان و دکوراسيون : توليد و پخش(52)مبلمان و دکوراسيون : جالباسي(1)مبلمان و دکوراسيون : خدمات - تعمير و رويه کوبي(6)مبلمان و دکوراسيون : رنگ کاري(4)مبلمان و دکوراسيون : طراحي وتوليد(18)مبلمان و دکوراسيون : فروش(130)مبلمان و دکوراسيون : واردات ويا صادرات(5)مبلمان و دکوراسيون : کمد(2)مبلمان و دکوراسيون اداري - فروش(408)مجتمع آموزشي(18)مجتمع تجاري - رفاهي و تفريحي(1)مجتمع تجاري و مسکوني(2)مجتمع غيرانتفاعي- دخترانه(2)مجتمع فرهنگي و ورزشي(6)محصولات بهداشتي کاغذي - توليد(1)محصولات فرهنگي - توليد و پخش(2)مخابرات(83)مخابرات : ارتباطات - شرکتها(5)مخابرات : تجهيزات و لوازم مخابراتي(4)مخابرات : تلفن و دستگاه هاي مخابراتي(4)مخابرات : تلفن و ساير دستگاه هاي مخابراتي - تعمير (4)مخابرات : تلفن و ساير دستگاه هاي مخابراتي - توليد ويا پخش (3)مخابرات : تلفن و ساير دستگاه هاي مخابراتي - فروش(4)مخابرات : تلفن و ساير دستگاه هاي مخابراتي - فروش، نصب، راه اندازي(2)مخابرات : دکل مخابراتي - توليد(1)مخابرات : سيستمهاي سانترال - نصب و راه اندازي(4)مخابرات : مجري پروژه ها(1)مخابرات : مهندسي و طراحي سيستمها(2)مخزن - تانکر ويا بشکه-توليد(5)مدرسه راهنمايي دولتي - پسرانه(15)مدرسه راهنمايي دولتي - دخترانه(16)مدرسه راهنمايي غيرانتفاعي - پسرانه(39)مدرسه راهنمايي غيرانتفاعي - دخترانه(30)مذهبي : مسجد(13)مراکز فرهنگي(148)مرغداري(2)مس - مصنوعات و محصولات - توليد(6)مس - مصنوعات و محصولات - فروش(10)مسواک - توليد ويا پخش(1)مشاوره آموزشي(1)مشاوره سيستمهاي مديريت کيفيت(4)مشعل گازي و گازوئيلي - توليد ويا پخش(3)مصالح - توليد ويا پخش(551)مصنوعات آهني - توليد و پخش(160)مصنوعات آهني - فروش(4)مصنوعات و محصولات فلزي - توليد(2)مصنوعات و محصولات فلزي - فروش(2)مطبوعات(10)مطبوعات - روزنامه نگاري ، ژورنال ، تبليغات(3)مطبوعات - ماهنامه(3)مطبوعات - کيوسک روزنامه فروشي(5)معدن : استخراج(1)معدن : پودرهاي معدني و صنعتي(28)معدن : صنايع و ماشين آلات(54)معدن : صنايع و ماشين آلات معدني ويا حفاري(3)معدن : مهندسي(3)معماري، طراحي، مهندسي(آرشيتکت )(67)مفتول - توليد و پخش(53)مفتول - فروش(11)منسوجات : نساجي(1)مهد کودک(4)مهد کودک و مرکز پيش دبستاني(4)مهدکودک دولتي(31)مهندس مجاز شهرداري(1)مهندسي آب و خاک(3)مهندسي شهرسازي(8)مهندسي عمران-خدمات(2)مهندسي مکانيک(1)مهندسين مشاور(256)مهندسين مشاور : سازه(1)مهندسين مشاور صنايع(3)مهندسين مشاور و ناظر(58)مهندسين مشاور کشاورزي(1)مواد اوليه ويا شيميايي - توليد(1)مواد غذايي : نوشابه - توليد(2)موبايل - تعمير(34)موبايل - گوشي و لوازم جانبي(57)موبايل و سيم کارت - خريد و فروش(87)موزه ها(27)موسسات خيريه(8)موسسات فرهنگي و هنري(16)موسيقي : آلات و سازها(74)موسيقي : ارکستر(4)موکت - توليد و پخش(4)موکت - فروش ويا نصب(3)ميز تلويزيون و ويدئو - توليد(23)ميز چوبي - توليد(1)ميز چوبي - فروش و تعمير(1)ميز فلزي - توليد(1)ميز و صندلي - فروش(4)ميز و صندلي فلزي - فروش ويا تعمير(4)ميلگرد - فروش(8)ميوه و تره بار - فروش(13)ميوه و تره بار - ميادين و بازارها(2)ميوه و تره بار(عمده فروشي)(3)نان - سنتي(1)نان سوخاري(1)نان شيريني - فروش(1)نان فانتزي ويا طبي(18)نانوايي(11)نايلون و نايلکس - توليد و پخش(39)نخ - توليد(1)نخ - فروش(2)نخ آکروليک(1)نخ پروپيلن - توليد(1)نخ نايلوني - فروش(1)ندافي - لحاف دوزي(1)ندافي - لحاف و تشک دوزي(3)نظافت و خدمات اداري(12)نفت : پالايشگاه(26)نفت : پتروشيمي - پيمانکار(9)نفت : تينر - توليد و پخش(1)نفت : شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي(158)نفت : شعب پخش نفت(1)نفت و پتروشيمي(42)نفت و پتروشيمي : توليد فرآورده ها(28)نفت و پتروشيمي : مشاوره ، اکتشاف، استخراج، توسعه ميادين(16)نفت و گاز : توزيع - پيمانکاران(5)نقاشي - آتليه(4)نقاشي - تجهيزات و لوازم - فروش(1)نقاشي : تابلوهاي نقاشي - فروش(3)نقره - توليد(11)نقشه - توليد(1)نقشه برداري - پيمانکاران(1)نقشه برداري - تجهيزات و لوازم - فروش(2)نقشه برداري - تجهيزات و لوازم - واردات(2)نقشه برداري - مهندسين مشاور(7)نقشه کشي - ساختماني و صنعتي(2)نمايشگاهها - خدمات برگزاري و تزئينات سالن(5)نمايندگي بانک هاي خارجي(1)نوار بهداشتي - توليد ويا پخش(1)نوار کاست و يا ويدئو-فروش ويا پخش(7)نورپردازي(1)نيروي انتظامي : ادارات(3)هتل(43)هنر : نقاشي - نگارخانه ها(3)هنر : نمايشگاه هاي هنري(1)هنرستان دولتي(1)هنرستان دولتي - پسرانه(12)هنرستان دولتي - دخترانه(14)هنرستان غيرانتفاعي - دخترانه(9)هنرستان کار و دانش(1)هواکش صنعتي - توليد ويا پخش(54)هود آشپزخانه - توليد و پخش(40)هيتر ويا تجهيزات و لوازم - توليد ويا پخش(13)هيتر ويا تجهيزات و لوازم - فروش(2)هيدروليک-دستگاه ها و تجهيزات:توليد ويا پخش(50)واردات و صادرات(32)واشر-توليد ويا پخش(3)واکس و پوليش-فروش(1)ورزش : استخر و سونا(1)ورزش : باستاني - تجهيزات و لوازم(1)ورزش : باشگاه(45)ورزش : باشگاه بيليارد و اسنوکر(5)ورزش : بدنسازي و پرورش اندام - باشگاه آقايان(9)ورزش : بدنسازي و پرورش اندام - باشگاه بانوان(25)ورزش : پوشاک و لوازم ورزشي - توليد ويا پخش(91)ورزش : پوشاک و لوازم ورزشي - فروش(17)ورزش : تشک - توليد(1)ورزش : رزمي - باشگاه آقايان(2)ورزش : سوارکاري - باشگاه(1)ورزش : مجموعه هاي ورزشي آقايان(4)ورزش : مجموعه هاي ورزشي بانوان(2)ورزش : مشاوره(1)ورزش : ورزشگاه ها(1)ورق گالوانيزه - فروش(4)ورق هاي فلز - توليد(7)ورق هاي فلزي - فروش(120)ورقهاي پليمر - توليد(110)ويترين مغازه(1)يخچال صنعتي - توليد(3)يخچال صنعتي - فروش(5)يخچال، فريزر - فروش(222)يخچال، فريزر، لباسشويي - تعمير(32)يخچال، فريزر، ماشين لباسشويي - لوازم و قطعات - فروش.(2)يراق آلات - ابزار و يراق - واردات و صادرات(1)يراق آلات - توليد ويا پخش(3)يراق آلات - فروش(4)کابينت - تجهيزات - فروش(3)کابينت - توليد و فروش(278)کابينت چوبي - توليد و پخش(12)کابينت چوبي - فروش(7)کابينت فلزي - توليد و پخش(11)کابينت فلزي - فروش(5)کاريابي و اشتغال-آژانس ها و مشاورين(53)کاشي و سراميک - توليد و پخش(109)کاشي کاري(1)کاغذ : انبار کاغذ(319)کاغذ حساس(اوزاليد، فتوکپي، فاکس و …) - توليد و پخش(5)کاغذ حساس(اوزاليد، فتوکپي، فاکس و …) - فروش(3)کاغذ ديواري - توليد و پخش(2)کاغذ ديواري - فروش(2)کاغذ و مقوا - توليد و پخش(4)کاغذ و مقوا - فروش(4)کاغذ، پاکت - توليد و پخش(54)کاغذ، پاکت - فروش(1)کافي شاپ و تريا(24)کامپيوتر : طراحي وب سايت -فضاي اينترنت(2)کامپيوتر : CD - تکثير(3)کامپيوتر : NEBK(19)کامپيوتر : اينترنت - خدمات(93)کامپيوتر : بازي هاي کامپيوتري - فروش(9)کامپيوتر : بازي هاي کامپيوتري - کلوپ(31)کامپيوتر : پرينتر - کاتريج پودر و جوهر - شارژ و خدمات(4)کامپيوتر : تايپ(2)کامپيوتر : تجهيزات جانبي - تعمير(233)کامپيوتر : تجهيزات جانبي - توليد(70)کامپيوتر : تجهيزات جانبي - فروش(264)کامپيوتر : تجهيزات جانبي - واردات و صادرات(2)کامپيوتر : چاپگر و تجهيزات - فروش ويا تعمير(28)کامپيوتر : خدمات(328)کامپيوتر : ديسک و لوح فشرده(CD) خام(10)کامپيوتر : سخت افزار - تعمير(6)کامپيوتر : سخت افزار - توليد(97)کامپيوتر : سخت افزار - فروش(58)کامپيوتر : سخت افزار و نرم افزار(27)کامپيوتر : شبکه - مشاوره و اجرا(13)کامپيوتر : طراحي و انيميشن(9)کامپيوتر : قطعات - واردات(45)کامپيوتر : گلدوزي(3)کامپيوتر : مهندسين مشاور(1)کامپيوتر : نرم افزار - توليد(330)کامپيوتر : نرم افزار - سيستم هاي مالي و حسابداري(2)کامپيوتر : نرم افزار - سيستم هاي مديريتي(2)کامپيوتر : نرم افزار - فروش(18)کامپيوتر : نرم افزار و سخت افزار - فروش(56)کامپيوتر : کارت اعتباري(2)کامپيوتر : کارت اينترنت و تلفن - فروش(6)کانون پرورش فکري(17)کبابي (32)کتاب - پخش(3)کتاب : خدمات کتابداري(1)کتاب هاي راهنما و اطلاعاتي - طراحي و توليد(2)کتابخانه(98)کتابخانه - تجهيزات و لوازم(2)کتابفروشي(190)کشاورزي : خدمات(13)کشاورزي و باغباني : ابزارآلات - توليد ويا پخش(5)کشاورزي و باغباني : تجهيزات و لوازم - توليد و پخش (40)کشاورزي و باغباني : خدمات(4)کشاورزي و باغباني : گلخانه و پرورش گل و گياه(2)کشتارگاه(2)کشتيراني : خدمات دريايي(55)کشتيراني : صنايع دريايي - کشتي و قايق(1)کشتيراني : صنايع دريايي و بندري(2)کفپوش ايمني - توليد و فروش(2)کفپوش و موکت و پارکت - توليد(4)کفپوش و موکت و پارکت - فروش(28)کفش - پخش(بنکداري)(3)کفش - توليد(103)کفش - زيره کفش - توليد(1)کفش - صندل(3)کفش - فروش(51)کفش - قالبسازي(1)کفش - گيوه(1)کفش - کفاشي(2)کفش پرستاري - توليد(1)کفش پرستاري - فروش(1)کفش پلاستيکي - توليد ويا فروش(2)کفش لاستيکي - توليد(1)کفش ماشيني - توليد و پخش(1)کفش ورزشي - توليد و فروش(9)کلاس کنکور، تکدرس، تقويتي(43)کلوپ : عرضه محصولات فرهنگي(کلوپ)(7)کمپرسور - توليد(92)کمپرسور - فروش(85)کمپرسور سردخانه و چيلر - فروش(3)کمپرسور گاز و هوا - توليد و تعمير(3)کمپرسور يخچال و فريزر - توليد و تعمير(2)کودهاي شيميايي و حيواني - توليد و پخش(2)کوره هاي صنعتي-توليد و يا پخش(46)کولر - تعمير(4)کولر - توليد و پخش(13)کولر - فروش(3)کولر - لوازم يدکي - فروش(2)کيسه صنعتي - توليد(8)کيف و کفش - سراجي - توليد و پخش لوازم(20)کيف و کفش - سراجي - فروش لوازم(1)کيف و کفش - سراجي - کمربند - فروش(2)کيف و کفش - فروش(98)کيف، ساک، چمدان، بند - توليد(4)کيف، ساک، چمدان، بند - توليد و يا پخش(10)کيف، ساک، چمدان، بند - فروش(12)
کتاب سال ايرانيان
تهيه و تنظيم توسط موسسه کتاب سال ايرانيان
بازديد سامانه : 62203