گروه غير پزشکی گروه  پزشکی
آزاد منجيري عباس پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلآقا کابلي محمد باقر پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلآقا کابلي محمود پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلآموزگار اسماعيل پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلاثني عشري مجتبي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلارشاديفر مجتبي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلاسدي حسين پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلاسفنجي حسينعلي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلالبرز آشتياني محمد پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلاماني محسن پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلاميني محرر ابراهيم پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلامينيها ابوالقاسم پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلاکبري حميد پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلباقري زين‌العابدين پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلبندري هروس پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلپرنده خوزاني احمد پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلپور کريم عربي محمد علي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلپور کريم‌عربي مسيب پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلتقي زاده حسن پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلتقي زاده گنجي تقي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلجلالي زاده غلامعلي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلجمالي قزويني عليرضا پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلجمالي کاشاني اصغر پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلچيت‌ساز علي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلحاتمي محمد حسين پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلحاج بيگلي مهدي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلحجابي رضا پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلخادم باشي عبدالحسين پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلخانيان مهماندوست عباس پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلخدابنده لو علي‌اکبر پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلخسرواني زاده ناصر پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلخواجوي ولي الله پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلخياطي محمد پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلدروازه باني محمد علي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلدرويش زاده مصطفي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلدلال طوقچي عباس پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلذاکري حميد پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلرجب زاده‌علي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلرحماني لشکري احمد پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلرحيمي خدابخش پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلرنگرزي چاعري پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلرهبري عباس پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلسالاري علي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلسليمي حسن پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلسيد جعفر سيد احمد پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلسيد مراديان فريدون پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلشايان پور علي اکبر پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلشرکت بافت ايرانشهر پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلطاهري بناب محمدرضا پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلعسلي روح‌الله پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلفايلي چهارمنار حسين پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلفتحعلي حسين پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلفراسمي سياوش پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلفصيحي دستجردي عباس پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلفکوري نيام حسين پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلقربانخاني محمد آقا پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلمجتبايي سليماني سيد مجتبي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلمحسني وحيد پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلمحمودي يدالله پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلمرتضي قريه علي حسن پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلمهجور فيضل الله پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلنايب کبير علي اکبر پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلنجفي اسداللهي محمد مهدي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلنيکو حرف تميز کاظم پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلهودفه حسن پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلوطنخواهي مهدي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلياري اياز پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميليراقي حميد پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميليزدي محسن پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلکاظمي قهي مصطفي پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلکرباسيان محمدرضا پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلکريمپور عبدالله پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلکريمي اشکاوندي قاسم پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلکمالي علي اصغر پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلکويري غلامرضا پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميلکيوان ثاني ممنصور پارچه : خدمات پارچه - رنگرزي و تکميل

آسانسور : و پله برقي توليد فروش نصب تعمير و نگهداري(2) آموزش تراش بلور و کريستال(3) آموزشگاه صنايع دستي(1) اين ور تر(2) پمپ ايران(1) پمپ پن تاکس(1) پمپ لورا(1) تصفيه آب(2) غذايي : توليد محولات غذايي (13) موتوژن(1)آب - تصفيه خانه(7)آب - مهندسين مشاور منابع آب(10)آب - کنتور آب-توليد(29)آب سردکن - توليد ويا پخش(2)آب سردکن - فروش و نصب(1)آب گرمکن - تعمير(142)آب گرمکن - توليد و پخش(135)آب گرمکن - فروش و نصب(54)آب و فاضلاب : دستگاه ها و تجهيزات - توليد(76)آب و فاضلاب صنعتي : خدمات مهندسي و پيمانکاري(8)آبرساني و آبياري - دستگاه ها و تجهيزات - توليد(20)آبميوه - توليد(4)آبميوه ويا بستني فروشي(25)آبکاري و پرداخت کاري - تجهيزات و لوازم(136)آپارات پخش فيلم - فروش و تعمير(1)آتش : دستگاه ها و تجهيزات اعلام و اطفا حريق - توليد ويا پخش (5)آتش نشاني : تجهيزات، لوازم و پوشاک ايمني - توليد ويا پخش(481)آتش نشاني : تجهيزات، لوازم و پوشاک ايمني - واردات ويا صادرات(1)آجر نسوز - توليد و پخش(9)آرايشگاه آقايان(226)آرايشگاه بانوان(103)آرايشي و بهداشتي : دستمال کاغذي - توليد و پخش(2)آرايشي و بهداشتي : عطاري(10)آرايشي و بهداشتي : عطر و ادکلن(8)آرايشي و بهداشتي : لنزهاي زيبايي - فروش(2)آرايشي و بهداشتي : لنزهاي زيبايي - واردات(1)آرايشي و بهداشتي : لوازم و محصولات(505)آرايشي و بهداشتي : لوازم و محصولات - واردات(6)آرايشي و بهداشتي : کرم و ژل - توليد(3)آرد - ماشين آلات(1)آزمايشگاه فني و مهندسي - تجهيزات و لوازم - توليد(153)آزمايشگاه فني و مهندسي - تجهيزات و لوازم - فروش و نصب(14)آزمايشگاه مکانيک خاک - خاکشناسي(1)آژانس کرايه و سرويس مدارس و ادارات(4)آژانس مسافرتي : حمل و نقل مسافر - جاده اي (شرکتها و موسسات ميني بوسراني) (12)آژانس مسافرتي : حمل و نقل مسافر - ريلي - مراکز فروش بليت قطار(1)آژانس ها و تورهاي مسافرتي(33)آژانس ها و دفاتر پستي(37)آژانس هاي مسافرتي : خدمات سياحتي و زيارتي(445)آژانس هواپيمايي : دفاتر فروش بليت(172)آژانس هواپيمايي : شرکتها(6)آژانس هواپيمايي : نمايندگي خطوط هواپيمايي(3)آژانس کرايه اتومبيل بدون راننده(2)آژانس کرايه اتومبيل و تاکسي سرويس(87)آسانسور : واردات(54)آسفالت - پيمانکاران(5)آسفالت - توليد(1)آسفالت - ماشين آلات(1)آسفالت کاري(1)آشپزخانه صنعتي - تجهيزات و لوازم - توليد و پخش(79)آشپزخانه صنعتي - تجهيزات و لوازم - فروش و نصب(243)آلبوم - توليد(9)آلومينيوم - ذوب و نورد(85)آلومينيوم - ورق - توليد(9)آلومينيوم : فويل -توليد و پخش(1)آلومينيوم پارتيشن - طراحي -توليد - اجرا(10)آلومينيوم و مصنوعات و محصولات - توليد(56)آلومينيوم و مصنوعات و محصولات - فروش(4)آلومينيوم و ورق - فروش(135)آلومينيوم و ورق - واردات(1)آلياژ - آلومينيوم - توليد(1)آلياژهاي غيرآهني - توليد(48)آلياژهاي غيرآهني - فروش(1)آلياژهاي فلزي - توليد و پخش(127)آلياژهاي فولادي - توليد(25)آلياژهاي فولادي - فروش(155)آمادگي و دبستان دولتي - پسرانه(3)آمادگي و دبستان دولتي - دخترانه(24)آمادگي و دبستان غيرانتفاعي - پسرانه(38)آمادگي و دبستان غيرانتفاعي - دخترانه(15)آموزش : تجهيزات آموزشي و کمک آموزشي - توليد و يا پخش(7)آموزش آرايش آقايان(21)آموزش آرايش بانوان(25)آموزش آشپزي و شيريني پزي(4)آموزش ارگ و پيانو(4)آموزش بازيگري(2)آموزش بوکس(1)آموزش حسابداري(5)آموزش خياطي آقايان(1)آموزش خياطي بانوان(5)آموزش رانندگي(22)